Retningslinjer for afledning af regnvand

Her kan du se de retningslinjer og principper, som vi i samarbejde med Herning Vand A/S gør brug af, når vi planlægger og realiserer, hvordan vi håndterer regnvand. 

Luk alle
Åben alle

Serviceniveau

Spildevandsplanen fastlægger et serviceniveau som borgerne kan forvente af Herning Vand A/S afløbssystemer. Serviceniveauet defineres som det gennemsnitlige antal år der statistisk set går imellem, at vand fra kloakken stuver op til terræn. I Herning Kommune og i Ejerstrategien er serviceniveauet fastlagt til følgende:

 • I separatkloakerede områder med regnvandskloak må opstuvning af vand fra afløbssystemerne til terræn højst ske hvert 5. år.
 • I fælleskloakerede områder må opstuvning af vand fra afløbssystemerne til terræn højst ske hvert 10. år.

Herning Vand A/S har dimensioneret nyanlæg og kloakfornyelser i overensstemmelse med dette serviceniveau siden 2009, mens ældre dele af det eksisterende afløbssystem er dimensioneret efter tidligere gældende normer og derfor har en lavere kapacitet. I disse områder kan opstuvning til terræn forventes med større hyppighed.

I områder med hel eller delvis LAR gælder, at installationerne (faskiner, regnbede mv.) skal dimensioneres, så der højst sker opstuvning til terræn/overløb hvert 5. år. I byggemodningsområder kan overløb styres samlet for området ud til f.eks. fællesarealer, nedsænkede P-pladser eller lignende, så det ikke generer naboejendommene. Se mere om godkendelse af LAR-anlæg afsnittet "Håndtering af regnvand" og læs om "nedsivning af vand fra tage, veje og andre befæstede arealer".

I øvrigt gælder bygningsreglementet, hvoraf det fremgår, at " Afløb for regnvand skal udføres, så nedsivning eller vandansamling ikke medfører risiko for bygninger eller bygningsdele, eller andre ulemper f.eks. gener for trafik." Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre dette; mens det er Herning Kommunes ansvar at godkende de enkelte LAR løsninger.

Herning Vand A/S er ikke forpligtet af serviceniveauet for regnvand i oplande uden regnvandssystem. 

Tværgående hensyn

Før denne spildevandsplan realiseres, og der skal ske anlægsarbejder i områderne (f.eks. placeres og anlægges bassiner, ledninger, pumpestationer mv.), vurderer og planlægger Herning Vand A/S og Herning Kommune og eventuelle andre parter i fællesskab hvordan dette skal ske.

Den fælles vurdering skal sikre, at der tages størst mulig hensyn til de eksisterende forhold i de berørte områder. Der skal være fokus på muligheder for at få "sidegevinster" ved anlæg af de samfundsmæssigt nødvendige, spildevandsanlæg. Sidegevinster kan være rekreative stier ved regnvandsbassiner, placering af pumpestationer hvor støjen generer mindst muligt, klimagrøfter langs regnvandsledninger, reduceret indgreb i naturen etc. Dette kaldes også for tværgående hensyn.

Tværgående hensyn kan være hensyn til følgende, hvoraf mange er kortlagte på det statslige kortværk Arealinfo.dk som er offentligt tilgængeligt.:

 • Beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 og beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelseslovens §§ 16 - 19
 • Natura 2000 områder
 • Beskyttede arter (bilag 4, fredede, rød- og gullistede arter samt kommunens ansvarsarter jf. naturpolitikken)
 • Kulturarv, diger og fortidsminder
 • Fredninger, fredningsforslag, rekreative fredninger samt fredskov
 • Lokalplaner, kommuneplaner og -tillæg samt indflyvningszoner omkring flyvepladser
 • Naturpolitik, parkpolitik og rekreative interesser
 • Klimatilpasning
 • Grundvandshensyn

Inddragelse af tværgående hensyn både i planfasen og i realiseringen af planen kan betragtes som en gentagen miljøoptimering, fordi der kan gå lang tid fra en konkret plan er lagt til den faktisk skal realiseres i marken.

I al planlægning tages i øvrigt hensyn til Herning Vand A/S´s økonomi og drift; men disse forhold betragtes ikke som tværgående hensyn.

Sammenhæng mellem kloakoplande og vandløbsoplande

Den naturlige hydrologi - dvs. vandets strømningsveje, mængder, intensiteter, kvalitet, våd natur mv. i et område, indgår som væsentlige forhold der tages med i betragtning når spildevandsplanen realiseres.

Ved planlægning af håndtering/afledning af regnvand er det vigtigt, at der overordnet er sammenhæng mellem kloakoplande og vandløbsoplande, så den naturlige hydrologi bevares. Det skal derfor så vidt muligt undgås, at der flyttes vand fra et vandopland til et andet og regnvand planlægges afledt så tæt på det område hvor det falder. 

I regnvandskloakerede områder tilgodeses dette bl.a. ved, at regnvandsledninger følger terrænet, så vandet i ledningerne løber af sig selv til nærliggende recipient uden brug af pumpeløsninger.

I områder hvor regnvand afledes lokalt, afstrømmer regnvand til nærliggende recipienter.

Placering af regnvandsbassiner

Placering af regnvandsbassiner i planperioden vil ske under hensyntagen til eksisterende levesteder for dyr og planter og vil ske under hensyn til, at internationalt beskyttede naturtyper og arter ikke berøres negativt.

Bassinerne vil kunne indrettes så de, selv om de er tekniske anlæg, vil kunne fungere som levested for arter og dermed medvirke til at opfylde EU's mål om at standse tabet af biodiversitet inden 2020. Desuden kan de have en rekreativ værdi for de omkringboende - se mere i afsnittet "Regnvandsbassiner" . 

Placering af regnvandsbassiner vil ske ud fra et samlet hensyn til en række tværgående forhold så som lovgivning, mål og politikker samt ud fra en konkret vurdering af områdets landskabelige og naturmæssige værdi og øvrige anvendelse.

Bassinplacering skal ske under hensyn til den lokale topografi. Bassiner skal ligge lavere end tilløbet fra oplandet og højere end udløbet således, at det fungerer ved hjælp af tyngdekraften. Dette er derfor en begrænsende faktor for placeringen af bassiner.

Som udgangspunkt placeres nye bassiner ved eksisterende udløb (hvis der er tale om et separatsystem) eller i stedet for/ved siden af eksisterende overløbsbygværker (hvis der er tale om et fællessystem).

Det sikres, at bassiner lokaliseres uden- eller med så lille en negativ påvirkning som muligt, idet de tværgående hensyn inddrages ved placering og detailindretning.

Inddragelse af tværgående hensyn vil tage udgangspunkt de i afsnittet "Regnvandsbassiner" under "Bassinernes placering" beskrevne hensyn.

Etablering af regnvandsbassiner og separatkloak

I henhold til retningslinjerne i de statslige vandplaner skal der som udgangspunkt være våde regnvandsbassiner på eksisterende og fremtidige udløb fra regnvandssystemer. Bassinerne modvirker hydraulisk belastning og fremmer stofomsætning og opfyldelsen af vandplanmål og medvirker samtidig til at sikre de vandløbsnære arealer mod oversvømmelser.

Der etableres regnvandsbassiner i/ved:

 • Nyudstykninger  - hvis der ikke er mulighed for at benytte eksisterende bassin i/nær området og hvis det ikke er et LAR-område
 • Udløb hvor der er behov for forbedring af vandkvaliteten i recipienten
 • Udløb hvor der er behov for at reducere den hydrauliske belastning af recipienten

Retningslinjerne i den statslige vandplanlægning har bindende virkning over for myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet.

Læs mere om "Grundlag" og den statslige vandplanlægning.

Hensyn ved bassinudformning og -placering

Udledningerne fra regnvandssystemerne vil, så vidt muligt, blive tilpasset til den naturlige afstrømning fra oplande til recipienter. På den måde sikres vandløbene mod store svingninger i vandstande og afstrømningshastigheder som kan medføre erosionsskader og sandvandring.

Bassiner udformes, så de fremtræder som lavvandede søer, der tilpasses det eksisterende landskab og anlægges så vidt muligt uden for naturbeskyttede og/eller fredede områder. De skal fremstå som integrerede og naturlige elementer i landskabet hvor det er muligt, og præget af teknisk anlæg skal nedtones.

Regnvandsbassinerne placeres mellem opland og recipient.  

Som udgangspunkt skal placering og design af regnvandsbassiner udføres i sammenhæng med andre projekter i det berørte vandområde - eksempelvis projekter om vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

Den fremtidige udformning af regnvandsbassiner i Herning Kommune vil tage udgangspunkt i de i afsnittet "Regnvandsbassiner" beskrevne rammer for dimensionering, placering og udformning. 

Igangsættelse af planlagt separering

Når fællessystemer i et opland skal separeres, igangsættes separeringen etapevist.

Det er den enkelte separeringsetapes størrelse og placering i det samlede kloakopland, der er afgørende for hvordan- og i hvilket tempo den enkelte separeringsetape gennemføres. Denne detailplanlægning gennemføres af Herning Vand A/S når tidspunktet for igangsættelse af det faktiske arbejde nærmer sig.

Detailplanlægningen af separeringsetaperne omfatter hensyn til følgende:

 • Miljøkrav (I lovgivning og vandplaner mv.)
 • Koordinering med egne og eksterne anlægsprojekter (f.eks vejarbejder som også vil kræve opgravning)
 • Fællessystemernes aktuelle tilstand og forfaldsrate
 • Forsyningssikkerhed
 • Driftsoptimering af det ørige afløbssystem - dvs. pumper, renseanlæg mv.
 • Oversvømmelsesrisici
 • De givne økonomiske rammer

Den faktiske rækkefølge i implementering af de enkelte projekter i spildevandsplanen finjusteres løbende af Herning Vand A/S inden for den overordnede tids- og aktivitetsplan.

Herning Vand A/S moniterer løbende kloakkernes tilstand. Der registreres forhold som sammenbrud, indsivning af grundvand og rotteplager. Desuden følger Herning Vand A/S udviklingen i statslige myndigheders miljøkrav og de kommunale myndigheders ønsker om koordinering af anlægsarbejder. Disse forhold samt vurderinger af økonomiske forhold spiller samlet set en rolle for hvornår de enkelte projekter implementeres.

Brud på transportledninger, som forbinder de enkelte byområder, kan også medføre at planlagt separering i vejene igangsættes før det oprindeligt var planlagt.  Hvis der eksempelvis er behov for at udskifte trykledninger som følge af hyppige ledningsbrud, er det mest hensigtsmæssigt (af driftsøkonomiske årsager), samtidigt at separere fælleskloaksystemet i de byer, der er tilsluttet trykledningen.

Udtræden af kloakforsyning

Grundejere i eksisterende områder kan udtræde af kloakforsyningen (for regnvand), hvor det er muligt at nedsive regnvandet og hvor Herning Vand i øvrigt har planer om at renovere og separere kloakken.

I disse tilfælde kan tilslutningsbidraget for regnvand eventuelt refunderes. I områder uden renoveringsplaner er det også muligt at udtræde; men tilslutningsbidraget kan ikke refunderes. Læs om administration af reglerne for udtræden i Betalingsvedtægten

Lokal afledning af regnvand - LAR

Klimaændringerne medfører både mere regn og flere ekstrem-regn hændelser.

Hvis fremtidens afstrømmende regnvand skal ledes til bassiner og videre til vandløb, skal der etableres større rør og bassiner samt oversvømmelsesområder for at undgå dyre oversvømmelser i byen. Dette kan blive en væsentlig udgift for Herning Vand A/S og for kommunens borgere. 

LAR-løsninger omfatter forskellige metoder til lokal håndtering af regnvandet hvor det falder: Regnbede, faskiner, grønne tage m.v. Oftest er bortskaffelsesprincippet nedsivning. Se eksempler i afsnittet "Adskillelse af regnvand og spildevand". 

LAR-løsninger er gunstige for den lokale hydrologi og grundvandsdannelse. De kan indgå som en del af klimasikringen i et område, og de kan magasinere regnvand til et vist niveau; men de kan ikke betegnes som virkemidler over for ekstremregn.

Overløb fra LAR-løsninger kan samlet ledes til et grønt fællesområde med magasinkapacitet - eksempelvis en vej, et fællesområde eller lignende. 

Kortlægning af nedsivningsmulighederne

Da de fleste LAR løsninger er baserede på nedsivning, er det vigtigt at kende nedsivningsmulighederne i et område før LAR med nedsivning etableres.

Denne spildevandsplan omfatter et kort, som viser nedsivningsmulighederne for overfladevand i Herning Kommune.

Kortet har vejledende karakter og skal bruges til myndighedsafgørelser vedrørende håndtering af overfladevand.

På kortet er vurdering af nedsivningsmulighederne inddelt i tre farve-kategorier:

 • Grøn farve angiver, at det vurderes muligt at nedsive overfladevand
 • Gul farve angiver at det måske er muligt at nedsive overfladevand
 • Rød farve angiver, at det vurderes ikke muligt at nedsive overfladevand og, at der ikke ønskes nedsivning.

Følgende faktorer ligger til grund for udpegning af områder hvor det ikke vurderes muligt at nedsive: Jordartskort, boringsoplysninger, grundvandsstanden (mindre end 3 meter under terræn), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), boringsnære områder (300 meter beskyttelseszone til vandværksboringer) samt kortlagte arealer i henhold til Jordforureningsloven.

I de områder, hvor det på baggrund af generelle undersøgelser og oplysninger om jordbundsforhold (kortmateriale omkring jordbundsforhold, høj grundvandsstand osv.) enten "er muligt", eller "måske er muligt" at nedsive, undersøges mulighederne nærmere, og lokal regnvandshåndtering etableres hvor det er muligt.

I nye områder/byggemodningsområder gennemføres undersøgelserne af Herning Vand A/S i overensstemmelse med miljømålet herfor.

Detailundersøgelserne af jordbundsforholdene i nye byggemodningsområder, hvor det enten vurderes muligt eller måske vurderes muligt at nedsive, skal senest gennemføres i forbindelse med lokalplanplanlægningen.

Kun såfremt konkrete undersøgelser viser, at det ikke er muligt at nedsive regnvand, forsynes området med regnvandskloak.

Detailundersøgelserne af jordbundsforholdene i nye byggemodningsområder, hvor det enten vurderes muligt eller måske vurderes muligt at nedsive, skal senest gennemføres i forbindelse med lokalplanplanlægningen. Herning Vand A/S lader disse undersøgelser foretage. 

Herning Kommunes vurdering af nedsivningsmuligheder, vil tage udgangspunkt i flowdiagram.

Læs mere om retningslinjer for nedsivning af regnvand og de nødvendige undersøgelser under "Strategi"

 

Nedsivningsundersøgelser

Overordnet set kan man dele Herning Kommune op i to områder med hensyn til nedsivningsmulighederne.

 • På den geologiske formation Skovbjerg bakkeø, er nedsivningsmulighederne generelt begrænsede eller dårlige på grund af jordbundsforholdene. Disse områder omfatter Herning by-område og den nordvestlige del af kommunen.
 • Uden for bakkeøen ligger hedesletten (smeltevandssletten) hvor nedsivningsmulighederne er begrænsede eller gode. Dette skyldes især jordbundsforholdene, men også grundvandsstanden. Disse områder omfatter den nordøstlige og sydlige del af kommunen.

Inden for områder som er egnede til nedsivning, kan der være lokale variationer i jordbundsforholdene, der gør at nedsivning ikke er mulig og tilsvarende kan der, i områder som generelt ikke er egnede til nedsivning, være lokale variationer i jordbundsforholdene, som gør nedsivning mulig. Disse variationer forventes især at forekomme i Herning by-område og i den nordvestlige del af kommunen.

Generelt er det svært at nedsive overfladevand i nærheden af vandløb på grund af høj grundvandstand.

I disse områder bør håndtering af overfladevand ske ved udledning og ikke nedsivning, med mindre der foreligger undersøgelser der dokumenterer, at nedsivning er mulig.

I fremtiden vil der falde større mængder nedbør med højere intensitet og grundvandsstanden vil i længere perioder være stigende. Derfor skal der gerne være god afstand til grundvandet hvis nedsivning i fremtiden skal være mulig.

Herning Kommune vurderer, at nedsivning ikke er mulig hvis grundvandsspejlet står mindre end 3 meter under terræn (m.u.t.). 

Lokal regnvandshåndtering i byggemodninger/udstykninger

I henhold til strategien, skal lokal regnvandshåndtering fremmes i nye byggemodninger/nyudstykninger, hvor det er muligt at integrere lokale regnvandsløsninger.

Lokal håndtering medfører, at regnvandshåndteringen bliver synlig og kan bidrage til at præge et områdes udseende og rekreative muligheder. Tiltagene skal medvirke til opmagasinering og afledning (ved nedsivning) af regnvand samtidig med, at den lokale grundvandsdannelse fremmes.

I områderne vil der blive arbejdet med LAR-løsninger som f.eks.: Regnbede, åbne grøfter, anden nedsivning, evt. grønne tage, begrænset befæstelse, permeabel asfalt osv. Overløbene fra LAR løsningerne kan styres til fællesområder, veje, P-pladser, sportspladser mv. LAR løsningerne vil blive indarbejdede i samarbejde med kommunens planafdeling og vejafdeling.

I områder hvor nedsivningsmulighederne ikke er gode, ledes regnvand via separatkloak til regnvandsbassin og vandløb. I disse områder er det altså ikke muligt at arbejde med lokal regnvandshåndtering i væsentlig grad; men der kan godt indarbejdes forsinkelser i form af regnbede, åbne grøfter mv.

I de områder hvor der muligvis kan ske nedsivning og i de områder som vurderes at være egnede til nedsivning, skal der laves undersøgelser af jordbundsforholdene og grundvandsstanden (som dokumentation) før eventuel nedsivning indarbejdes i lokalplanlægningen og effektures i byggemodningen. Undersøgelserne gennemføres af Herning Vand A/S i henhold til miljømålet herom.