Lov- og plangrundlag

I det følgende beskrives det lov- og planmæssige grundlag for spildevandsplan 2016-2025.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, der bl.a. skal indeholde oplysninger om eksisterende og nye kloakområder, planer for kloaksanering, samt renseforanstaltninger for kloakerede områder og det åbne land. Den skal også indeholde en investeringsplan, en tidsfølgeplan samt en redegørelse for, hvorledes planen forholder sig til øvrig relevant planlægning - bl.a. kommuneplanen og statens forslag til vandplaner.

Luk alle
Åben alle

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med følgende love:

 • Miljøbeskyttelsesloven:
  Lov nr. 879, 26.6.2010, med senere ændringer
 • Spildevandsbekendtgørelsen:
  Bek. nr. 46, 12.01.2016 med senere ændringer 

Følgende love er endvidere af betydning for spildevandsplanlægningen og planens implementering 

 • Spildevandsafgiftsloven:
  Lov nr. 938, 27.06.2013 med senere ændringer
 • Betalingsloven:
  Lov nr. 633, 07.06.2010 med senere ændringer
 • Miljømålsloven:
  Lov nr. 932, 24.09.2009 med senere ændringer
 • Planloven:
  Lov nr. 587, 27. 05.2013 med senere ændringer
 • Miljøvurderingsloven:
  Lov nr. 939, 03.07.2013 med senere ændringer
 • Vandsektorloven:
  Lov nr. 469, 12.06.2009 med senere ændringer
 • Badevandsbekendtgørelsen:
  Bek. nr. 939, 18.09.2012 med senere ændringer

Se lovgivningen på Retsinformation

Plangrundlag

Det væsentligste plangrundlag udgøres af:

Statens vandplaner (2009-2015)

Grundlaget for planerne er EU's vandrammedirektiv og miljømålsloven. Vandplanerne blev først endeligt vedtaget i 2014. Herning Kommune er omfattet af følgende vandplaner:

                      1.2 Limfjorden

                      1.4 Nissum Fjord

                      1.8 Ringkøbing Fjord

Vandplanerne se på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Planerne omfatter mål for vandområdernes tilstand samt en række bindende retningslinjer på vandområdet, heriblandt for spildevandsplanlægningen og for administrationen/implementeringen i form af eksempelvis krav til indhold i udledningstilladelser.

Herning Kommune har vedtaget en vandhandleplan, hvori indsatsprogrammet for planperioden er beskrevet. På spildevandsområdet omfatter det specifikt forureningsbegrænsende tiltag overfor 7 navngivne, regnbetingede udløb.

Planerne erstattes af 2. generations vandplaner - dvs.  Vandområdeplanerne, som p.t. er under færdiggørelse.

Udkast til Statens vandområdeplaner (2015 - 2021)

Udkastet til vandområdeplanerne har været i offentlig høring frem til ultimo juni 2015 og de forventes endeligt meddelt ultimo december 2015.

Herning Kommune er omfattet af Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Planernes struktur er ændret i forhold til strukturen af de gældende vandplaner, idet miljømål for vandområderne samt indsatsprogrammerne er meddelt i bekendtgørelser.  Der er i denne planperiode ikke krav om, at kommunerne udarbejder handleplaner for gennemførelsen af indsatserne.

På spildevandsområdet omfatter vandområdeplanerne for Herning Kommune konkrete indsatser over for en række regnbetingede udløb - inklusive indsatser som blev udskudt fra første planperiode. Indsatserne og indarbejdelsen af disse i spildevandsplanen ses under afsnittet "Statslig vandplanlægning".

Denne spildevandsplan er blevet udarbejdet i overensstemmelse med indsatserne i udkastet. Når vandområdeplanerne er endeligt vedtaget, skal der eventuelt ske en tilpasning af spildevandsplanen, hvis de endelige indsatskrav viser sig at være ændrede. Denne tilpasning kan ske inden spildevandsplanen vedtages endeligt, hvis Staten vedtager og meddeler Vandområdeplanerne rettidigt - dvs. 22. december 2015.

Herning Kommune og Herning Vand A/S har fremsendt høringssvar til vandområdeplanerne til Naturstyrelsen.

Kommuneplan 2013 - 2024 for Herning Kommune inkl. tillæg hertil

Kommuneplanen omfatter retningslinjer for spildevand, vand og vandområder som har haft betydning for spildevandsplanlægningen. Disse retningslinjer kan ses i kommuneplanen under afsnittet Spildevand. og afsnittet Natur- og landområder.

Klimatilpasningsplanen er et tillæg til kommuneplanen. Retningslinjerne for klimatilpasning kan ses i kommuneplanen under afsnittet klimatilpasning.