Statslig vandplanlægning

Statslig vandplanlægning

De statslige vandplaner og høringsudkast til vandområdeplaner udgør en del af plangrundlaget for spildevandsplanen.

De statslige vandområdeplaner for anden planperiode 2016-2021 var i offentlig høring fra den 22. december 2014 til den 23. juni 2015. De forventes at træde i kraft d. 22. december 2015, hvor de erstatter de gældende vandplaner. Læs mere om vandplaner og vandområdeplaner.

De statslige vandplaner fastlægger bindende mål for vandområdernes tilstand samt indsatsprogrammer, der skal iværksættes af kommunerne som en del af indsatsen for at nå målopfyldelse.

På spildevandsområdet (punktkilder) er der samlet set fastlagt indsatser i vandplaner/udkast til vandområdeplaner i Herning Kommune overfor følgende:

  • 8 overløbsbygværker i vandløbene Bolsvad Bæk, Rødding Å, Tranholm Bæk. Lundby Bæk og Hammerum Bæk
  • Udledning fra ejendomme i det åbne land i oplandet til Svanholm Sø - fosforfjernelse
Luk alle
Åben alle

Status og planer for vandplanmæssige indsatser

Regnbetingede udløb

I vandplanerne har Naturstyrelsen angivet de udløb, som efter Naturstyrelsens oplysninger er årsag til den manglende målopfyldelse. Hvis kommunen har bedre oplysninger om udløbene, kan disse lægges til grund for indsatsen. Det er kommunerne selv, der foretager den faglige vurdering af, hvilke indsatser, der skal gennemføres, for at miljømålene i vandområderne kan opnås.

Herning Kommune gennemfører i planperioden følgende indsatser over for de vandløb, der er udpeget. De fleste indsatser omfatter ikke indgreb i bygværkerne i vandplanperioden, sådan som ellers er fastlagt i vandplanenerne. Årsagerne hertil er, at den vedtagne separerings frist på 5 år for grundejerne gør det teknisk vanskeligt og dyrt at nedlægge de berørte bygværker, da de vil skulle nedlægges før oplandene er separerede. Der vil i stedet blive gennemført nedenstående alternative og kompenserende indsatser. Naturstyrelsen er orienteret om disse foranstaltninger. En tilbagemelding fra Naturstyrelsen udestår pr. 1. september 2015:

Bolsvad Bæk:  T0101UD

Gældende vandplan

Vand-område-
plan

Planlagte indsatser

Ingen indsats

Indsats efter 2019

I henhold til denne plan, påbegyndes separatkloakeringen i Timring inden 2021; men det vil ikke, af økonomiske og tekniske årsager være muligt at afsluttet separeringen inden udgangen af planperioden for vandområdeplanen. Der vil ske en gradvis reduktion i den regnbetingede udledning af opspædet spildevand fra bygværket; men det vil ikke være muligt at nedlægge bygværket fuldstændigt inden for planperioden.

Det vurderes, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at etablere et sparebassin på lokaliteten, idet levetiden vil være kort. Bassinet vil blive overflødigt, når Timring er separeret og regnvand forsinkes i bassiner.

 

Rødding Å: V2501UD

Gældende vandplan

Vand-område-
plan

Planlagte indsatser

Ingen indsats

Indsats efter 2019

Bygværket ligger i den sydvestlige del af Vildbjerg som ikke er planlagt færdigsepareret inden 2021.

Der kompenseres for den forlængede udledning fra overløbsbygværket, idet der etableres regnvandsbassiner på alle eksisterende, uforsinkede regnvandsudløb til Rødding Å i byzonen inden 2021 og idet separering v. Parkallé og Nylandsvej igangsættes i 2016.

Det vurderes, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at etablere et sparebassin på lokaliteten, idet levetiden vil være kort. Bassinet vil blive overflødigt på kortere sigt, når den vestlige del af Vildbjerg er fuldt separeret og regnvand forsinkes i bassiner.

 

Tranholm Bæk: V4401UD

Gældende vandplan

Vand-område-
plan

Planlagte indsatser

Indsats udskudt til 2. planperiode

Indsats efter 2019

Indsatsen gennemføres.

 

Lundby Bæk: 01045AF, 01498AF, 01603AF

Gældende vandplan

Vand-område-
plan

Planlagte indsatser

A04932AF er nedlagt.

De øvrige indsatser er udskudt til 2. planperiode

Indsats efter 2019

Herning Vand A/S fortsætter med at sanere og separere i Aulum:

For overløbsbygværkerne betyder det:

01498AF - Saneringen af hovedledningerne og separering på grundene forventes afsluttet med udgangen af 2019. Dvs. bygværket kan nedlægges på samme tidspunkt.

01603AF: Den nordlige del af det tilknyttede opland separeres inden 2021 (dele af systemet er i meget ringe stand) og den sydlige del af 6B vil komme til at indgå i et fællesopland til Tved Bæk. Bygværket kan derfor nedlægges i 2021.

01045AF: Det tilknyttede opland vil først kunne separeres efter 2021 og det er derfor ikke muligt at nedlægge bygværket i perioden. Etablering af sparebassin på lokaliteten anses ikkefor at være en rentabel løsning, da der vil blive separeret i perioden efter 2021.

Kompenserende foranstaltninger:

Langs Lundby Bæk er der i perioden fra 2012 og frem etableret et større antal bassiner til forsinkelse og rensning af regnvand. Dette kompenserer i nogen grad for, at 01045AF ikke nedlægges inden 2021.

Tved Bæk: Separeringer samt etablering af et rørbassin mellem to overløbsbygværker betyder, at to overløbsbygværker 02853AR og 0023AF, der leder til Tved Bæk, kan nedlægges inden 2021. Aflastningsberegninger viser, at de nævnte tiltag medfører en væsentlig reduktion i belastningen til Tved bæk.

01045 nedlægges i 2032 - af tekniske og økonomiske årsager. Det vurderes at de nævnte tiltag kompenserer herfor - dvs. belastningen af Tved Bæk og Lundby Bæk reduceres via alternative foranstaltninger.

 

Hammerum Bæk: Y07UL1, Y08UL1

Gældende vandplan

Vand-
område-
plan

Planlagte indsatser

Indsats udskudt til 2. planperiode

Indsats efter 2019

Indsatsen ift. nedlæggelse af Y07UL1 imødekommes men ikke fuldt ud, idet der vil være forsinkelse på op til 10 år. Oplandet påbegyndes separeret i planperioden, idet der startes fra nedstrøms ende, dvs. i den vestlige ende af Toftegårdsvej. Oplandet er oversvømmelsestruet.

Indsatsen nedlæggelse af Y08-UL1 udsættes til perioden 2021-2027. Der er allerede gennemført kompenserende foranstaltninger, idet opland til overløbsbygværket Y14UL1 vest for Ny Gjellerupvej er reduceret med 9,1 ha i 2010 (separeret opland Y44 er tidligere del af opland Y14) 

Spildevand i det åbne land

Der skal fjernes 20 kg P pr. år i oplandet til Svanholm Sø i henhold til vandplan/vandområdeplan. Herning Kommune vil meddele påbud om forbedret rensning til de ejendomme i det åbne land i oplandet til Svanholm Sø, der leder spildevand direkte eller indirekte til søen. Kravet til renseklassen er SOP (Kvælstof, organisk stof og fosfor) - se mere under spildevandsafsnittet under "saneringsplan 2015-25.

Indsatsen ligger i forlængelse af allerede gennemførte indsatser over for spildevand i det åbne land som er gennemført på grundlag af daværende Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt.