Strategi

Kommunalbestyrelsen har, med denne spildevandsplan, vedtaget en langsigtet strategi for håndteringen af regnvand og spildevand i kommunen.

Strategien understøtter den fortsatte adskillelse af regnvand og spildevand, som blev sat i gang, da Spildevandsplan 2009-2020 blev vedtaget.

Strategien har fokus på, at der tages hensyn til fysisk planlægning, natur, vandløb, søer, grundvand, rekreative interesser, økonomi og klimatilpasning i spildevandsplanlægningen og i den efterfølgende realisering af planen.

Luk alle
Åben alle

Centralisering af spildevandsrensningen

I Herning Kommune foregår spildevandsrensningen aktuelt (dvs. med udgangen af 2015) på 14 renseanlæg, der ejes af Herning Vand A/S.

På baggrund af en strukturanalyse, som blev udarbejdet af Herning Vand i 2006 og blev opdateret i 2012, har kommunen vedtaget en fremtidig struktur for rensningen af spildevandet som indebærer, at spildevandsrensningen i kommunen centraliseres på få, større renseanlæg.

Status i 2016 er, at der er 16 rensningsanlæg. Der sker delvis overpumpning mellem Sunds renseanlæg og Herning renseanlæg.

Planen for 2025 er, at en række renseanlæg nedlægges i planperioden og at der i stedet etableres overpumpningsledninger.

Følgende bliver nedlagt:

Sørvad, Feldborg, Faderup og Sunds.

Der vil ske overpumpning fra Sunds til Herning og på strækningen Sørvad, Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup.

Centralisering i den nordlige del af kommunen

I planperioden vil centraliseringen af spildevandsrensningen påbegyndes i den nordlige del af Herning Kommune. 

Renseanlæggene i Haderup, Feldborg, Sørvad nedlægges i perioden 2020-2025 og spildevandet her fra overpumpes til Aulum. Overpumpningen iværksættes når separering af afløbssystemerne i byerne er foretaget. 

Renseanlægget i Aulum udvides og opgraderes teknisk, således at det kan fungere som centralrenseanlæg for området.

 Sunds Renseanlæg nedlægges i perioden 2020-2025 og spildevandet herfra pumpes efter separering af afløbssystemet i Sunds By, til Herning Renseanlæg. 

Se den omtrentlige placering af overpumpningsledningerne på kort. 

Vildbjerg Renseanlæg drives videre uændret. 

Hodsager Renseanlæg opgraderes teknisk og drives frem til 2032. 

Spildevandet fra Ørnhøj pumpes fortsat til Grønbjerg Renseanlæg, som tilhører Ringkøbing-Skjern Forsyning. 

Aulum Renseanlæg planlægges nedlagt i 2032 og der forventes behov for store reinvesteringer på Herning Centralrenseanlæg inden 2035. Der vil i planperioden blive arbejdet med at finde en egnet placering til et muligt nyt centralrenseanlæg til behandling af spildevandet fra Herning Nord (dvs. fra Aulum, Sunds og Herning) fra 2032.

Centralisering i den sydlige del af kommunen

I den sydlige del af Herning Kommune vil rodzoneanlægget i Karstoft blive levetidsforlænget.

I løbet af planperioden vil der blive udarbejdet en analyse af mulighederne for at samle spildevandet fra Kibæk og Sdr. Felding på ét af de 2 renseanlæg i de pågældende byer.

De resterende renseanlæg i Herning Syd  - dvs. Skarrild og Stakroge - planlægges nedlagt efter planperioden 2016-2025, når enten Kibæk eller Sdr. Felding er opgraderet og udbygget til modtagelse af spildevandet.

Strategi for spildevand i det åbne land

Næsten 4.700 ejendomme i Herning Kommune er beliggende i det åbne land udenfor kloakoplande og er ikke tilsluttet offentlig kloak. Spildevandet renses oftest mekanisk i en septiktank eller i en anden bundfældningstank. Efter bundfældning ledes spildevandet til nedsivning i jorden, til dræn, grøfter eller vandløb. Afledningen sker i nogle tilfælde via en yderligere renseforanstaltning - dvs. minirenseanlæg, biologisk sandfilter eller lignende.

På baggrund af tidligere spildevandsplaner, er der gennemført forbedret spildevandsrensning på de ejendomme i oplande til vandløb, der blev udpeget i Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt. I henhold til Vandplan 2009-2015 for Ringkøbing Fjord, skal der i perioden ske fjernelse af fosfor i oplandet til Svanholm sø. Herning Kommune vil undersøge omfanget af spildevandsudledninger fra ejendomme i oplandet og efterfølgende iværksætte eventuelle nødvendige tiltag til fosforfjernelsen.

Decentralisering af regnvandshåndtering - nye kloakoplande

I forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg og ved afledning af regnvand, vil der så vidt muligt blive taget hensyn til opretholdelse af den naturlige hydrologi, nærrecipienterne, klimatilpasningen og den lokale grundvandsdannelse.

Dette betyder, at regnvand afledes så lokalt som muligt inden for de vandløbsoplande hvor det falder.

Nye kloakoplande

Det er Herning Kommunes overordnede mål, at nye kloakområder i kommunen etableres så regnvand og spildevand adskilles. Spildevand afledes separat til rensning på Herning Vands renseanlæg, mens regnvand så vidt muligt håndteres lokalt. Det afledes til nedsivning eller afledes på anden vis lokalt via en anden LAR-løsning (LAR = Lokal Afledning/Anvendelse af Regnvand).

Kommunen har udarbejdet et vejledende kort over nedsivningsmulighederne.

I nye udstykninger uden mulighed for lokal afledning af regnvand på grund af dårlige nedsivningsforhold, høj grundvandsstand eller andet, vil vandet blive afledt til en recipient (typisk et vandløb) via regnvandsledninger og -bassiner.

I nye byggemodninger/udstykninger, hvor spildevandsplanens nedsivningskort viser, at de eksisterende nedsivningsforhold kan være gode (grønne- og evt. gule områder), gennemføres egentlige nedsivningsundersøgelser.

Undersøgelserne betales af Herning Vand A/S i henhold til Miljømål om lokal håndtering af regnvand.

Undersøgelserne skal senest finde sted i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Det vil efterfølgende fremgå af lokalplanen hvordan regnvand fra området skal afledes og på hvilke arealer der er afsat plads til lokale regnvandsløsninger.

Brug af klimafaktor

Hvor regnvand udledes til sårbare recipienter og/eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje, etc. vil dimensionering af nye regnvandsbassiner i planperioden ske ved anvendelse af en klimafaktor på 1,3.

I de 17 kloakoplande, som er udpeget i Herning Kommunes klimatilpasnings-plan (Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024), skal dimensionering af regnvandsbassiner ligeledes ske med anvendelse af klimafaktor 1,3, hvis det vurderes nødvendigt.

Fornyelse af afløbssystemet

Herning kommunes mål er at regn- og spildevand adskilles i alle områder, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Dvs. i eksisterende fælleskloakerede områder, skal der som udgangspunkt ske en fornyelse af afløbssystemet med henblik på separering af regnvand og spildevand.

Spildevandsplanen medfører, at borgere i områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres, i planperioden skal gennemføre separering på egen grund. Grundejerne orienteres minimum 5 år før separeringen skal være gennemført, regnet fra vedtagelsen af denne spildevandsplan. Den 5 årige frist gælder ikke for de ca. 4270 ejere af ejendomme i den nordlige del af Herning Kommune, der allerede har modtaget orientering om en frist for separering i perioden 2016 - 2019.

I enkelte tilfælde, specielt ved tæt/ældre etagebyggeri Herning Midtby, hvor det ikke er teknisk eller økonomisk muligt at foretage en fuldstændig separering, kan der gennemføres semiseparering: Vejvand samt tag- og overfladevand fra forsiden af bygningerne kobles fra eksisterende fællesledninger og ledes til nye regnvandsledninger, mens den øvrige del (typisk bagsiden af bygningerne og baggårde) forbliver useparerede.

I denne planperiode vil der ikke ske sanering af fælleskloak, idet de nedslidte systemer planlægges separeret i den rækkefølge, der fremgår af økonomi- og tidsplanen. Dog vil driftsproblemer blive løst og skader blive udbedret. I disse tilfælde vil der så vidt muligt blive brugt opgravningsfrie metoder.

I visse områder er kommunen indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten og overlade håndteringen af regnvand til de enkelte grundejere. Disse områder kan ses på kort

Regnvand, klimatilpasning og LAR

Byrådets overordnede mål er at se muligheder og ikke begrænsninger i de forestående klimaforandringer. Derfor arbejdes der for en øget rekreativ anvendelse og lokal håndtering af ikke forurenet-overfladevand. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt (bl.a. ved anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand: LAR-løsninger) er én af disse muligheder. Læs mere om LAR.

Klimatilpasning i Herning Kommune skal ske i samarbejde med Herning Vand A/S, kommunens borgere, virksomheder og andre interessenter. Vidensdeling og opmærksomhed over for de enkelte parters ønsker kan være med til at skabe bedre løsninger. Løsninger med opmærksomhed på synergi i forhold til de forskellige hensyn. Samarbejdet omfatter vidensformidling og udvikling med henblik på klimatilpasning, og for at fremme mulighederne for at foretage miljømæssige forsvarlige valg. Læs mere om klimatilpasning i Herning Kommunes Klimatilpasningsplan.

Med spildevandsplanen planlægges den største indsats for klimatilpasning i nye byggemodningsområder, hvor det er mindre udfordrende at indarbejde løsninger til lokal håndtering af regnvand, end det er i eksisterende byområder. I nye områder kan al regnvand fra både ejendomme, veje og fællesområder potentielt håndteres lokalt.  Der vil i planperioden blive arbejdet med alternative metoder til håndtering af regnvand, og der vil blive arbejdet mere kreativt med denne håndtering både i byer og på landet.

Som en del af kommunens tilpasning til klimaændringerne, som medfører mere og kraftigere nedbør, håndteres regnvand generelt mere lokalt. Dette kan ske ved nedsivning, genanvendelse, mindre befæstelse, etablering af lokale vandmiljøer mv., så risikoen for oversvømmelse mindskes og grundvandsdannelsen sikres.

I de eksisterende byområder kan LAR tænkes ind i de overordnede projekter, hvor det er muligt, f.eks. ved håndtering af vejvand og regnvand fra stier, etc. Eksempelvis kan borgere opfordres til at anlægge LAR-løsninger på egen grund og Herning Vand A/S kan, efter godkendelse af vejmyndigheden, etablere LAR-løsninger i tilknytning til et vejareal og samtidigt modtage vand fra ejendomme, som ønsker at forblive tilsluttet kloakforsyningen.

For at fremme incitamentet til at anlægge LAR løsninger i byggemodningsområder, hvor det kun er muligt at håndtere dele af regnvandet lokalt, er der i denne planperiode mulighed for at identificere ét til to forsøgsområder, hvor kun dele af områdets regnvand ledes til Herning Vand A/S´s regnvandssystem; mens den resterende del håndteres lokalt.

Pilotprojekter for fuldskala LAR-løsninger

I planperioden igangsættes to pilotprojekter i byområder (Hauge og Karstoft), hvor spildevand og regnvand skal separeres.

Pilotprojekterne iværksættes med henblik på at indhente erfaringer med lokal regnvandshåndtering i eksisterende bydele. Det skal ske ved at indføre så høj grad af lokal regnvandshåndtering som muligt i området.

Pilotprojekterne, og de høstede erfaringer heraf kan danne grundlag for at indarbejde LAR i projekter i andre, eksisterende byområder.  

Temaer med særligt fokus

Spildevandsplanen sætter speciel fokus på

  • "0" fejlkoblinger
  • Vejvand
  • Tværgående hensyn

 

Fokus - "0" fejlkoblinger

I separatkloakerede oplande kan forskellige former for fejltilkoblinger forekomme mellem regnvandskloak og spildevandskloak. Disse kan give anledning til tekniske og miljømæssige problemer.  

For at undgå dette, vil det i den første del af planperioden blive undersøgt, hvordan problemet kan reduceres. I den anden halvdel af planperioden igangsættes de identificerede løsninger.

Fokus- vejvand

Vejene i Herning Kommune omfatter statsveje, kommunale veje og private veje.

Den eksisterende afledning af vand fra vejene i kommunen er ikke fuldt ud kortlagt, da mange af vejene og de tilhørende afvandingssystemer er af ældre dato.

Vand, der afstrømmer fra især befærdede veje, kan være ganske forurenet og kan give anledning til både stofmæssige- og hydrauliske belastninger af omgivelser og vandområder.

Afvandingen af vejene og konsekvenserne heraf kortlægges i løbet første del af planperioden. Kortlægningen bruges som grundlag for at planlægge og udføre målrettede, prioriterede indsatser på vejvandsområdet i den resterende del af planperioden.

Miljøhensyn, tekniske hensyn, økonomiske hensyn, klimahensyn mv. vil indgå i prioriteringen af indsatser.

Fokus - tværgående hensyn

Et af kommunens og spildevandsplanens helt overordnede principper er, at indtænke tværgående hensyn i både planlægning, implementering og sagsbehandling.

De tværgående hensyn omfatter hensyn til fysisk planlægning, natur, vandløb og søer, rekreative interesser, grundvandshensyn, økonomi, klimatilpasning osv. 

Disse hensyn har været inddraget i formuleringen af denne plan og de inddrages igen hver gang de enkelte dele af planen realiseres.