Hvordan håndteres regnvand

Luk alle
Åben alle

Introduktion - regnvand i spildevandsplanen

Regnvand der falder på befæstede arealer så som tage, veje, parkeringspladser m.v.  og afstrømmer herfra, er omfattet af spildevandsplanlægningen.

Den præcise definition af regnvand kan læses her og i spildevandsbekendtgørelsen.

Mængden af regnvand der skal planlægges for er stigende pga. klimaforandringerne. Danmark kan forvente mere regn, hyppigere og kraftigere regnhændelser, hyppigere skybrud  og en højere grundvandsstand.

I fig.1 er angivet årsnedbøren for Herning Kommune fra 1979 til 2014. Det fremgår at den er steget fra ca. 700 til ca. 900 mm i gennemsnit. 

Fig. 1. Årsnedbør målt ved Herning Renseanlæg 1979-2014. 

Herning Kommune har mange steder en høj grundvandsstand og/eller jordbundsforhold, der giver ringe mulighed for nedsivning af regnvand. I disse områder, er der større risiko for, at vandet stuver op på terrænet og giver oversvømmelser. Dette gælder specielt omkring Herning By og i den nordvestlige del af kommunen. Kommunens spildevandsplan og den overordnede planlægning, herunder bl.a. kommuneplanen og klimatilpasningsplanen skal tage hensyn til dette.

Du kan læse Herning Kommunes klimatilpasningsplan på hjemmesiden og mere om klimatilpasning i Danmark.

Håndtering af regnvand

I Herning Kommune håndteres regnvand i kloakerede områder i dag på 3 måder:

 • Via fællessystem - hvor regnvand og spildevand transporteres i en fælles ledning til renseanlæg. I fællessystemer findes der normalt et eller flere overløbsbygværker, hvorfra der, under kraftig regn, kan ske afledning af opspædet spildevand til et bassin og/eller til en recipient (grøft, vandløb eller sø), således at kloakledninger og renseanlæg ikke bliver overbelastet med oversvømmelser til følge.
 • Via separatsystem - spildevand og regnvand transporteres i hvert sit ledningssystem. Spildevandet ledes til renseanlæg. Regnvandet ledes direkte til recipient eller det ledes via et bassin, der renser og forsinker vandet, inden det ledes til recipient.
 • Via hel eller delvis nedsivning i lokalområdet, enten med nedsivning af tagvand (vejvand ledes til recipient) eller med nedsivning af tag- og vejvand (alt regnvand håndteres lokalt). Spildevandet ledes til renseanlæg.

Status for separat regnvandshåndtering

Separering af regnvand og spildevand er påbegyndt i flere byer i Herning Kommune - primært i den nordlige del af kommunen (Feldborg, Haderup, Sørvad, Herning by). Regnvandshåndteringen decentraliseres samtidig med, at spildevandsrensningen centraliseres.

For at undgå overpumpning af regnvand og behov for anlæg af meget store ledningssystemer, udføreres separering først i de byer, hvorfra spildevandet centraliseres.  

Separering er også igangsat i Aulum, hvor overløbsbygværker belaster vandløb og skal nedlægges i henhold til de statslige vandplaner.  

Derudover er der igangsat udskiftning af fællessystem med separatsystem i områder med driftsproblemer og behov for renovering pga. nedslidning og høj anlægsalder (Aulum).  

I enkelte dele af Herning Midtby, er det ikke teknisk muligt at udføre fuld separering Her er semiseparering (note 1) igangsat.

Den samlede status og planlægning (omtalt herunder) for regnvandsafledningen fremgår af kort og oplands- og udløbsskemaer til denne plan kan hentes i afsnittet "kloakering i dit byområde" under kloakering i byområder - se de enkelte byområder.

Note 1
Semiseparering: Vejarealer samt tag- og overfladevand fra forsiden af bygninger kobles fra eksisterende fællesledninger og ledes til nye regnvandsledninger, mens den øvrige del af kloaksystemet, typisk bagsiden af bygningerne og baggårde forbliver usepareret.

Planer for regnvandshåndtering

Generelt om kloakering i planperioden

På grund af stigende regnmængder, som følger af klimaændringerne, er der større risiko for oversvømmelser. Oversvømmelse sker, når vandet fylder afløbssystemerne op og stuver over terræn.

Det er Herning Kommunes overordnede mål, at regnvand så vidt muligt skal håndteres lokalt. Dette skyldes hensyn til den naturlige hydrologi, nærrecipienterne, klimatilpasningen og den lokale grundvandsdannelse. Spildevandet sendes til renseanlæggene og regnvandet håndteres (nedsives mv) lokalt i de områder, hvor det kan lade sig gøre.

I nye byggemodningsområder, hvor kommunens nedsivningskort viser, at nedsivning enten "er mulig", eller "måske er mulig", skal mulighederne derfor undersøges nærmere med nedsivningsundersøgelser. Se endvidere en nærmere beskrivelse af processen forud for beslutning af om et område regnvandskloakeres i afsnittet "regnvandsafledning i planperioden:Retningslinjer og principper" under "lokal afledning af regnvand - LAR".

I ny byggemodningsområder, hvor der ikke er mulighed for lokal håndtering af regnvand, vil der blive anlagt regnvandskloak og regnvandet ledes til regnvandsbassiner med udløb til en recipient.

Separatkloakering

Den overordnede tidsplan for separeringen er i denne spildevandsplan inddelt i intervaller på 5 år for at sikre fleksibilitet i detailplanlægningen. Tilsvarende får de berørte grundejere en frist på 5 år fra orientering til udførsel. Se mere om fristen og orienteringen af de berørte grundejere i afsnittet "Adskillelse af regnvand og spildevand".

Prioriteringen af områder der skal separatkloakeres i Herning Kommune i den kommende planperiode ses i afsnittet  "regnvandsafledning i planperioden:Retningslinjer og principper" under "Igangsættelse af planlagt separering" og i afsnittet "Økonomi- og tidsplan" til opdeling af aktiviteter efter kategorisering af indsats (= aktivitets- og tidsplan).

Den overordnede plan for separering af fællessystemet i de enkelte områder er ofte, at påbegynde separering nærmest regnvandsudløbet og etapevis arbejde sig herfra mod yderområderne.

Nedenstående faktorer har indflydelse på hvordan de faktiske separeringsetaper gennemføres.

Inden for de givne økonomiske rammer tages, i etapeplanlægningen, således hensyn til: 

 • Koordinering med andre anlægsaktiviteter (vejarbejder mv.)
 • Forsyningssikkerhed - fokus på de fællessystemer der forfalder hurtigst
 • Driftsoptimering (pumper, renseanlæg mv.)
 • Oversvømmelsesrisici
 • Miljørelaterede krav (indsatskrav i vandområdeplaner, recipienttilstand mv.)
 • Ændringer i renseanlægsstrukturen (overpumpning af regnvand undgås).
 • Brud på transportledninger.

Implementering af separeringsaktiviteterne omfattet af spildevandsplanen tilpasses løbende i overensstemmelse med resultaterne af den kontinuerlige monitering der gennemføres af Herning Vand A/S.  

Moniteringen dækker områder som: Fysisk tilstand af anlæggene, driftstilstand af anlæggene, miljøkrav, koordineringsbehov, rotteplager, indsivning etc. I det omfang tilpasningen ikke kan rummes inden for tids- og aktivitetsplanen vil der være behov for udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Planer for eksisterende, uforsinkede regnvandsudløb

Der forventes etableret ca. 15 nye bassiner før eksisterende udløb af separat regnvand. Formålet er at forsinke og rense regnvandet. De udpegede bassiner er prioriterede - dels for at aflaste de hydraulisk mest sårbare vandløb først, dels for at opnå synergieffekter når der er separeringer gang af nærliggende fællessystemer.

Bassinerne etableres i overensstemmelse med den overordnede tidsplan. Dette betyder følgende:

 • Forsinkelse af uforsinkede regnvandsudløb til Rødding Å i Vildbjerg
 • Forsinkelse af uforsinkede udløb til Tyvkær Bæk
 • Forsinkelse af visse uforsinkede udløb til Trankjær Bæk i Vildbjerg
 • Forsinkelse af uforsinket udløb til Holtum Å syd for Fasterholt
 • Forsinkelse af uforsinkede udløb til Nordre Kanal i Herning
 • Forsinkelse af uforsinkede udløb til Løven Å ved Ørre
 • Forsinkelse af uforsinkede udløb til Herningsholm ved Sinding
 • Forsinkelse af uforsinkede udløb til Spåbæk ved Ørnhøj

Pilotprojekter i eksisterende oplande

Herning Kommune har, i samarbejde med Herning Vand A/S udpeget 2 projektområder i kommunens eksisterende byområder, hvor der skal arbejdes med at indføre så høj en grad af lokal regnvandshåndtering som mulig.

Pilotområderne ligger i byerne Karstoft og Hauge, som i dag begge er fælleskloakerede og planlægges separeret.

Pilotprojektet er et alternativ til den planlagte, traditionelle separering, hvor områderne forsynes med både spildevandsledning og regnvandsledning. Projektet omfatter følgende: 

 • Den enkelte ejendom får mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand, hvis undersøgelser af nedsivningsmulighed på ejendommen viser, at dette er muligt - se også "Håndtering af regnvand".
 • Undersøgelser af mulighederne for lokal håndtering af vejvand i regnbede eller lignende, så regnvand fra veje evt. også håndteres lokalt.
 • Undersøgelser af muligheden for lokal håndtering af regnvand fra de ejendomme, som ikke ønsker at udtræde af kloakforsyningen.
 • Undersøgelser af om den lokale regnvandshåndtering er økonomisk bæredygtig.

På baggrund af ovenstående undersøgelser, vil så stor en del som muligt af regnvandshåndteringen i de 2 byer i planperioden blive lokal og det vil blive vurderet, om Herning Vand A/S helt kan undlade etablering af en regnvandsledning når separeringen igangsættes.

Hvis det er tilfældet kan den eksisterende fællesledning evt. overgå til kun at være spildevandsledning efter passende renovering. 

Pilotprojekter i nye oplande

Med henblik på at fremme LAR i overensstemmelse med den overordnede strategi, identificerer Herning Kommune og Herning Vand A/S i samarbejde, i planperioden 1-2 pilotprojekter der er under konkret planlægning og forberedelse til byggemodning.

Der skal være tale om projekter/byggemodninger som er beliggende i områder, der er kortlagt "egnet" eller" måske egnet til nedsivning", og hvor nedsivningsundersøgelserne har vist, at ikke al vand inden for området kan nedsives - se nedsivningskortet.

Grundlaget for disse projekter er følgende:

 • Kommuneplanen/klimatilpasningsplanen - udlæg af nye områder
 • Nedsivningskortlægningen
 • Konkrete nedsivningsundersøgelser viser at der ikke kan ske fuld nedsivning
 • Vurdering af økonomi og risiko
 • Gældende lovgivning på udførselstidspunktet
 • Et konkret projektforslag

Der etableres LAR-løsninger og mulighed for at styre overløb herfra til eksempelvis grønne fællesarealer kan indgå Tilslutningsbidraget kan reduceres til de faktiske udgifter for den del af regnvandet, som ledes til Herning Vands kloaksystem

Delvis betaling af tilslutningsbidrag for regnvand (ved delvis tilslutning af regnvand) skal ske i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber" samt "Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg".

Inden et konkret projekt realiseres, skal det være vurderet, at projektet ikke giver anledning til at, Herning Vands økonomi forringes. Den økonomiske risiko Herning Vand påtager sig, må ikke overstige risikoen i et traditionelt projekt.

Ved en eventuel realisering vil der, for disse 1-2 pilotprojekter, skulle formuleres et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget vil udgøre en del af grundlaget for lokalplanlægningen og byggemodningen.

Ud fra resultater af de konkrete pilotprojekter med delvis betaling af tilslutningsbidrag ved lokal regnvandshåndtering, træffes beslutning om, hvorvidt yderligere projekter af denne type skal gennemføres.

I øvrige nye oplande kan delvis lokal regnvandshåndtering finde sted ved betaling af fuld tilslutningsbidrag.