Håndtering af regnvand

Regnvand, der kan betragtes som spildevand er omfattet af denne plan.

Se definitioner i denne spildevandsplan.

Læs lovgrundlaget.

Nedsivning, Miljømål

Tag- og overfladevand i nye byggemodninger skal så vidt muligt nedsives på de enkelte grunde, ved veje og i grønne områder. Muligheden herfor vil blive fastlagt ved detailundersøgelser af nedsivningsmulighederne senest ved udarbejdelse af lokalplanen for det berørte område - se flowdiagram.

Herning Kommune har, med denne spildevandsplan og i henhold til planens strategi, vedtaget følgende miljømål med tilhørende aktiviteter.

Miljømål

Aktivitet

Finansiering

Regnvand håndteres så vidt muligt lokalt, hvilket kan: 

1 Fremme lokal hydrologi,

2: Reducere regnbetingede skader på vandløbene

3: Medvirke til at klimasikre lavere liggende områder

Før nye områder lokalplanlægges, skal områdets nedsivningskapacitet undersøges, hvis Herning Kommunes nedsivningskort viser, at nedsivningsmulighederne kan være gode.  Disse områder er kortlagte som grønne og gule områder på nedsivningskortet. 

Herning Kommune underretter Herning Vand A/S om behovet for konkrete nedsivningsundersøgelser, som derefter igangsættes af Herning Vand A/S. Den nødvendige detaljeringsgrad i undersøgelserne fastlægges i henhold til normal, national standard.

 

 

 

Herning Vand A/S betaler for nedsivningsundersøgelserne.

I eksisterende oplande/områder skal det, i relation til hvert nyt byggeri og/eller i forbindelse med ombygning vurderes, om det er muligt og hensigtsmæssigt at håndtere regnvand på den enkelte grund.Ved længerevarende kraftig regn, der ikke er omfattet af denne spildevandsplan (ud over serviceniveau), kan der være risiko for oversvømmelse fordi jorden er vandmættet. I nye områder, hvor regnvand nedsives, skal eksisterede lavereliggende naboområder klimasikres mod oversvømmelse.

Nedsivning skal ske uden gene for ejendommen og for de omkringliggende grunde/ejendomme og der skal tages hensyn til sårbarhed af drikkevand, grundvandsstand osv. Herning Kommune har udarbejdet en procedure, der skal sikre, at der ikke gives tilladelse til nedsivning af regnvand, hvor dette ikke er muligt - se flowdiagram.

Mål og aktiviteter er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, BEK nr 1048 af 29/10/2012.

Luk alle
Åben alle

Kort vurdering af nedsivningsmuligheder for regnvand

Spildevandsplanen indeholder et kort, som viser, hvor det kan være muligt at nedsive regnvand i Herning Kommune. Kortet har vejledende karakter og bruges som et hjælperedskab til myndighedens afgørelser om håndtering af regnvand. Kortet kan også give borgere og virksomheder en idé om, hvorvidt det er muligt at nedsive regnvand på deres grund.

Mulighed for nedsivning er vist med tre farve-kategorier.

 • Grøn farve angiver at det vurderes "muligt" at nedsive overfladevand.
 • Gul farve angiver, at det vurderes "måske muligt" at nedsive.
 • Rød farve angiver, at det ikke vurderes muligt at nedsive eller, at nedsivning ikke er ønskelig af andre årsager, f.eks. på grund af grundvandets sårbarhed, drikkevandsindvinding, forurenede grunde eller høj grundvandsstand.

Se mere om brugen af kortet og grundlaget for kortets udarbejdelse under "Lokal afledning af regnvand - LAR".

Undersøgelse af nedsivningsevne

I nye byggemodningsområder, som vurderes at være egnede eller muligvis egnede til nedsivning af overfladevand, skal Herning Vand A/S foretage undersøgelser af nedsivningsmulighederne.

I områder som på forhånd ikke vurderes at være egnede til nedsivning, kan der også gennemføres undersøgelser af nedsivningsforholdende, da det lokalt kan være muligt at nedsive.

Læs mere om nedsivningsundersøgelserne og kravene hertil på kort samt under "Lokal afledning af regnvand - LAR".

Regnvand på egen grund

Der er forskellige muligheder for håndtering af regnvand på privat grund:

Nedsivning på egen grund

Hvis jordbunden er egnet til det og der ikke er sårbare grundvandsområder eller jordforurening på ejendommen, kan tag- overfladevand nedsives i faskine eller lignende. Oversigtskortets gule og grønne områder kan være nedsivningsegnede og jordbundsundersøgelser foretaget på grunden, skal vise fysisk mulighed for nedsivning - se kort samt under " Lokal afledning af regnvand - LAR". 

Man må gerne, som grundejer, selv etablere nedsivningsanlægget, såfremt det kun skal håndtere regnvand. Dog skal en autoriseret kloakmester afkoble regnvandet fra det eksisterende system. Kloakmesteren kan vejlede om anlæggets størrelse og placering samt lade udføre undersøgelser af jordbunden og udarbejde lednings- og oversigtsplaner.

Regnvand kan også håndteres på andre måder end ved nedsivning i faskine - læs mere på "LAR i Danmark". 

Etablering af en faskine/anden løsning, samt afledning herfra kræver tilladelse fra Herning Kommune. Der søges herom hos Herning Kommune.

Afledning til Herning Vand A/S kloaksystem

Er en ejendom registreret i spildevandsplanen som værende tilsluttet Herning Vand A/S's kloaksystem med både regnvand og spildevand eller har ejeren betalt tilslutningsbidrag for regnvand, betyder det, at husejeren har ret til at aflede regnvandet til Herning Vand A/S´ afløbssystem.

Retten til afledning af regnvand kan kun afstås frivilligt - dvs. hvis grundejeren ønsker det. Herefter kan retten til afledning kun generhverves, hvis ejendommen igen optages i spildevandsplanen som kloakeret for regnvand.

Detaljerne vedr. de tekniske og økonomiske muligheder fremgår af betalingsvedtægten.

Spildevandsplanen angiver i hvilke oplande regnvand skal håndteres lokalt, evt. ved nedsivning.

Her anlægger Herning Vand A/S kun spildevandskloak - Se et kort.  

Generelt gælder det, at såfremt det er muligt at nedsive regnvand (jf. nedsivningsundersøgelser, indarbejdes dette i lokalplanerne og i de efterfølgende byggetilladelser. Der vil være krav om, at regnvand ikke ledes til spildevandskloak.

Hvis der i en tilslutningstilladelse eller byggetilladelse ikke er fastsat særlige vilkår for afledning af regnvand til Herning Vand A/S afløbssystem, må grundejeren ikke aflede regnvand hertil.       

Tag- og overfladevand, der ledes til regnvandskloak, må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der normalt tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v.

Udledning af regnvand fra ejendomme til vandløb, sø eller lignende

Direkte udledning af tag- og overfladevand til vandløb, sø, grøft eller dræn i kloakeret opland, er normalt ikke en mulighed. Det kræver i givet fald en tilladelse fra Herning Kommune.

Nedsivning af vand fra tage, veje og andre befæstede arealer

Som udgangspunkt må nedsivning af vejvand og lignende ikke foregå i områder med sårbare grundvandsmagasiner og i boringsnære områder. Således må der ikke nedsives vejvand i følsomme indvindingsområder (NFI) og indenfor 300 meter beskyttelseszonen til vandværks (almene) boringer. I disse områder må der nedsives tagvand så længe det ikke er fra metal- og tjæretage indenfor 300 m zonen, da vand herfra kan indeholder mange grundvandsskadelige stoffer.

Nedsivning - oversigt

Skema 1: Hvor må der nedsives

 Emne

25 meter fredningsbælte
omkring vandværksboring

300 meterzone

NFI

OSD og IVO

OD

Tage af metal/tjære

Nej

Nej

Nej

Nej

2,3

Tage af andre materialer

Nej

3

2,3*

1,2,3

1,2,3

P-plads

Høj intensitet

 

Nej

Nej

3*

2,3

2,3

P-plads

Lav intensitet

 

Nej

3

2,3*

2,3

2,3

Vej

Høj intensitet

Nej

Nej

3*

2,3

2,3

Vej

Lav intensitet

(Boligområder m.m.).

Nej

3

2,3*

2,3

2,3

*Afhænger af en konkret vurdering af behovet for grundvandsbeskyttelse/grundvandsdannelse.

1 Nedsivning i faskiner.
2 Nedsivning i grøfter, regnbede, græsarealer, permeable belægninger og lign.
3 Nedsivning efter rensning med filtermuld eller anden renseforanstaltning.

I OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande (IVO) til almene vandværker, må der som udgangspunkt ikke nedsives vejvand fra høj intensitets veje. Skal der nedsives vejvand i disse områder kræver det rensning af vandet inden nedsivning. Overfladevand må gerne nedsives i grøfter, regnbede og lignende fra lav intensitets veje. Desuden må der nedsives tagvand i OSD og IVO, dog ikke tagvand fra metaltage/tagpaptage.

I områder uden vigtige grundvandsinteresser (f.eks. områder med drikkevandsinteresse (OD), må vejvand gerne nedsives i grøfter, regnbede og lignende. Tagvand må gerne nedsives uden rensning. Tagvand fra metaltage må nedsives i regnbede og lignende hvor muldlaget renser en stor del af vandet.

I særlige tilfælde kan der afviges fra de beskrevne forholdsregler. Dette vil bero på konkrete vurderinger af projektet og der kan evt. formuleres krav om beskyttende-/renseforanstaltninger.

Afledning af regnvand til kloak

I fælleskloakerede eller separatkloakerede områder, er der mulighed for afledning af regnvand til Herning Vand A/S's kloaksystem. Dette kaldes også "tilslutning til kloak". Se kort.

Tilladelse til tilslutning af regnvand til Herning Vand A/S's kloak meddeles af Herning Kommune. For almindelige boliger indarbejder Herning Kommune oftest denne i byggetilladelsen.

Læs mere om tilslutningsbidrag.

Udtræden af Herning Vand A/S´s kloakforsyning

Hvis en grundejer ønsker at en ejendom skal udtræde af Herning Vand A/S's kloakforsyning for så vidt angår regnvand, (f.eks. ved ønske om håndtering af regnvandet på egen grund), er dette muligt i visse tilfælde.

Aftale om hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet (for tag- og overfladevand), kan indgås med Herning Vand A/S under følgende forudsætninger:

 • At der er enighed herom mellem grundejer og selskabet (Herning Vand A/S)
 • At selskabets samlede økonomi ikke forringes væsentligt
 • At selskabets anlæg stadig kan fungere teknisk forsvarligt
 • At der er meddelt tilladelse til anden bortskaffelse af tag- og overfladevand

Læs mere om håndtering af regnvand på egen grund i afsnittet om lokal afledning af regnvand.

Læs mere om rettigheder og pligter og de nærmere betingelser for udtræden af kloakforsyningen, som fremgår af Betalingsvedtægt for Herning Vand A/S. 

Håndtering af regnvand ved nybyggeri

Klimaforandringerne medfører at stigende regnmængder fra befæstede arealer (tage, veje og parkeringsarealer mv), skal håndteres.

Oversigt over hvor i kommunen det vurderes, at det "er muligt" eller "måske er muligt" at nedsive regnvand, kan findes kort. 

Inden nedsivningsanlæg etableres, skal der altid udføres konkrete undersøgelser af områdets nedsivningsegnethed, ligesom der skal indhentes tilladelse hertil ved Herning Kommune.

Hvis regnvand ikke kan håndteres lokalt, og i stedet skal afledes til kloak, bør der befæstes mindst muligt, så mængden af regnvand, der skal udledes via kloak, begrænses mest muligt og grundvandsdannelsen sikres.

For at undgå at regnvand giver anledning til oversvømmelse af Herning Vand A/S´ kloaksystem eller, at der skal etableres meget store afløbsrør, må der ved nybyggeri kun afledes regnvand fra en vis del af grunden, uden forsinkelse/neddrosling. Hvis det er nødvendigt at aflede regnvand fra en større del af grunden, skal en del af vandet forsinkes (neddrosles) inden afledning til kloak, som angivet i afsnittene herunder.

Retningslinjer om forsinkelse af regnvand blev indført i 2009 i daværende Spildevandsplan 2009-2020 og har været gældende siden da.

Nybyggeri i tilknytning til eksisterende erhvervsbebyggelser

Nedenstående retningslinjer (som blev indført i 2009 i daværende Spildevandsplan 2009-2020) gælder, med mindre andet er anført i den gældende lokalplan for området.

Eksisterende erhverv i områder etableret før 2009
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og lignende vil kommunen stille krav om, at den befæstede andel af grunden, som afleder overfladevand uforsinket (uden neddrosling) til Herning Vand A/S's, kloaksystem, maksimalt udgør 60 %.

Hvis grunden befæstes eller bebygges yderligere, vil der blive stillet krav om, at der etableres forsinkelse eller nedsivning for den del af overfladevandet, der overstiger 60 %. Dog vil der, hvis grunden i forvejen har en større befæstelsesgrad (f.eks. 80 %), kun blive stillet krav om, at der etableres forsinkelse eller nedsivning hvis befæstelsesgraden øges.

Eksisterende erhverv i områder etableret efter 2009
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og lignende vil kommunen stille krav om, at den befæstede andel af grunden, som afleder overfladevand uforsinket (uden neddrosling) til Herning Vand A/S's, kloaksystem, maksimalt udgør 70 %. Hvis grunden befæstes eller bebygges yderligere, vil der blive stillet krav om, at der etableres forsinkelse eller nedsivning af overfladevand for den del, der overstiger 70 %.

Planlagte nye bebyggelser - byggemodninger (bolig og erhverv)

Fra ny bebyggelse bortskaffes tag- og overfladevand ved nedsivning, hvis det er muligt.

Det påhviler den der udstykker/byggemodner et område, at lade Herning Vand A/S undersøge og dokumentere om nedsivning er mulig, og om nedsivning kan ske uden risiko for oversvømmelse eller for forurening af grundvandet. Herning Kommune træffer afgørelse om nedsivning kan accepteres på grundlag af følgende flowdiagram

Såfremt det vurderes, at forholdene ikke er egnede til nedsivning, har grundejeren ret til at aflede alt tag- og overfladevand til Herning Vand A/S´ kloaksystem. Regnvand må afledes uforsinket/uden neddrosling således:

 • fra 50 % af ejendommens areal for boliger
 • fra 70 % af ejendommens areal for virksomheder, institutioner m.v.

Er der behov for at befæste mere end hhv. 50 eller 70 % af arealet, skal der etableres forsinkelse for den del, der overstiger 50 eller 70 %.

Ovenstående retningslinjer gælder, med mindre andet er anført i den gældende lokalplan for området.

Hvis Herning Kommune, i samarbejde med Herning Vand A/S vurderer, at nedsivning af regnvand fra erhvervsvirksomheder/områder kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, vil der ikke blive givet tilladelse hertil. Regnvandet skal i stedet afledes til kloak på baggrund af tilladelse meddelt af Herning kommune. 

I forbindelse med disponering af hele byggemodningsområder, skal der reserveres arealer til Herning Vand A/S´ forsinkelsesbassiner, hvis regnvand skal ledes til kloak. Udstykkeren aftaler placering og størrelse af bassin med Herning Kommune og Herning Vand A/S i forbindelse med lokalplanlægning af området. Udstykkeren stiller areal til rådighed for Herning Vand A/S, som anlægger og driver anlæggene.

Overskridelse af den maksimale befæstelsesgrad

Hvis der er behov for etablering af foranstaltninger til neddrosling/forsinkelse af regnvand inden afledning til Herning Vand A/S's kloak, skal grundejer/byggemodner betale herfor. Grundejeren/byggemodneren kan etablere forsinkelse/neddrosling i form af regnbede, grøfter eller lignende eller evt. ved at indrette p-pladser og grønne områder så regnvand kan opstuves. Der kan også etableres et egentligt regnvandsbassin.

Som udgangspunkt afholder udstykkeren udgiften til etablering af bassinet, mens Herning Vand A/S varetager driften. Bassiner skal anlægges efter aftale med Herning Vand A/S og overensstemmelse med Herning Vands forskrifter - se under afsnittet  "Hensyn ved bassindimensionering og - placering".

Befæstelsesgrad og udmatrikulering

Ved udmatrikulering af en grund, må der højst afledes regnvand uforsinket fra hver af de nye grunde, svarende til hvad denne spildevandsplan angiver for den oprindelige grund. Den samlede, uforsinkede udledning fra de udmatrikulerede grunde må altså ikke stige.

Årsagen hertil er, at det eksisterende regnvandssystems har begrænset kapacitet, og overbelastning vil resultere i oversvømmelser. 

Serviceniveau

Begrebet serviceniveau refererer til funktionen af afløbssystemet og hvor ofte grundejere maksimalt kan forvente at opleve opstuvning af vand til terræn som følge af regn, der stuver op og fylder rørene.

Herning Kommune har fastsat serviceniveauet til følgende antal år: 

 • 10 år for fællessystemer
 • 5 år for regnvandssystemet
 • 5 år for LAR-anlæg

Læs mere om begrebet serviceniveau og fastsættelsen af det på Spildevandskomitéens hjemmeside.