Adskillelse af regnvand og spildevand

Herning Vand A/S planlægger over en årrække at separere den offentlige fælleskloak i alle kloak oplande i kommunen.

Ved separering adskilles regnvand og spildevand i adskilte systemer. Spildevandet ledes altid til renseanlæg og regnvand afledes enten i et regnvandssystem, eller forbliver hvor det falder og afledes uden ledning.

Se separeringsprincipperne i afsnittet "Definitioner" under "Spildevandsanlæg og kloakeringstyper".

De kloakoplande der skal separeres i denne planperiode, er vist på spildevands-planens kortdel.

Det forventede tidspunkt for igangsætning af separeringen i planperioden fremgår af økonomi- og tidsplanen.

Luk alle
Åben alle

Separering på privat grund

Herning Vand A/S separerer fælleskloak ved at føre to ledninger til hhv. regnvand og spildevand fra kloakken i vejen frem til den enkelte ejendoms grundgrænse. Hvis regnvand håndteres lokalt, fremføres dog kun en spildevandsledning.

Der anlægges en skelbrønd til spildevandsledningen. Se mere om praksis vedr. skelbrønde på privat grund i Herning Vand A/S's pjece "Skelbrønd".

Grundejere er forpligtet til at separere kloakken på egen grund, og tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til de respektive offentlige ledninger. Udgifter til separering på egen grund påhviler de enkelte grundejere.

Byrådet har vedtaget, at enhver grundejer i Herning Kommune, der skal separere på egen grund i medfør af den gældende spildevandsplan (inkl. tillæg), som minimum vil have en frist på 5 år fra planens vedtagelse til udførelse.

Grundejere vil modtage orienteringsbreve om projektet fra Herning Vand, og der vil typisk blive afholdt et eller flere borgermøder. Selve påbuddet sendes af Herning Kommune. Der er to mulige forløb, som angivet herunder. Figurerne nævnt herunder viser i grove træk forløbet i de to mulige scenarier:

  1. Herning Vand A/S separerer kloakken i de offentlige arealer inden der er gået 5 år.
  2. Herning Vand A/S separerer kloakken i de offentlige arealer efter, at der er gået 5 år

De to scenarier kan ses på figur over tidshorisont for separeringsprojekter.

Grundejere i Herning Nord og Snejbjerg, der allerede i 2014 har modtaget en orientering om separering (ca. 4200 grundejere) i medfør af den tidligere spildevandsplan og tillæg til denne, har forskellige frister på hhv. 3 år (Sørvad, Haderup og Feldborg) og 5 år (øvrige byer i Herning Nord). Disse frister er fortsat gældende og ændres ikke med denne spildevandsplan. De berørte byer og oplande kan ses i denne oversigt.

Semiseparering

I visse tætbebyggede byområder i Herning midtby, for eksempel ved etagebyggerier med baggårde, hvor det er uforholdsmæssigt dyrt og ofte også teknisk umuligt at separere, vil der blive semisepareret. Dette vil sige, at der kun sker separering af regnvandet fra facadedelen af bygningerne og fra de øvrige, tilgængelige flader såsom veje.                     

I disse situationer vil det kunne accepteres, at der ikke sker separering af hele ejendommens ledningsanlæg. Det er Herning Kommune der, i samarbejde med Herning Vand A/S, vurderer og beslutter hvor der skal semisepareres. Områder, der er planlagt til semiseparering kan ses på oplandsskema for Herning By og kort over Herning By.

Dispensation fra separering

Dispensation gives normalt ikke, men i enkelte, helt særlige tilfælde, kan kravet om hel eller delvis separering på privat grund fraviges. Eksempler herpå er regnvand fra kælderskakt (lille vandmængde), indvendig tagnedløb (uforholdsmæssig stor omkostning).

Dispensationer meddeles ud fra en samlet vurdering af de enkelte tilfælde og kan være midlertidige. 

Grundejere der skal separere, vil modtage varsel om påbud herom, og har i den forbindelse mulighed for at fremsende bemærkninger hertil til Herning Kommune (eksempelvis i form af begrundet anmodning om dispensation). Herning Kommune inddrager Herning Vand A/S i en vurdering, inden der træffes afgørelse i sagen. 

Fejlkoblinger

Hvis regnvands- og spildevandsledninger fra ejendommen ikke tilsluttes korrekt til det offentlige afløbssystem opstår der en såkaldt fejlkobling. Fejlkoblinger er ulovlige og har negative konsekvenser for afløbssystemet og miljøet og kan give skader på fast ejendom.

Typiske fejlkoblinger og konsekvenser

  • Der er byttet rundt på spildevands- og regnvandsstikkene ved tilslutning mellem det private og det offentlige system. Dette medfører forurening og sundhedsfare.
  • Manglende separering af ejendommes system ved tilslutning til det offentlige system. Dette medfører fortsat udledning af regnvand til spildevandssystemet, hvilket kan medfører overbelastning, dårligere rensning på renseanlægget, overløb m.v.
  •  Kælderskakte er tilsluttet spildevandsledninger og belaster disse med regnvand.
  • Omfangsdræn og grundvand er tilsluttet spildevandsledninger, hvilket medfører overbelastning af systemet med regnvand.

 Lovliggørelse

Grundejere har pligt til at rette fejlkoblinger.  Herning Kommune vil, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §69, udsende et påbud til grundejere om at fejlene skal rettes. Arbejdet skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester.