Påvirkning af vandmiljø og vandområder

Vandløb og vandmiljø

Herning Kommune afvander via tre store vandløbssystemer. Skjern Å, Storå og Karup Å og har omkring 750 km offentlige vandløb

Vandløbene fungerer som recipienter* for afløbssystemet og spildevandsudledningerne har derfor betydning for vandmiljøet. Recipienterne modtager følgende udledninger fra afløbssystemet:

 • Renset spildevand fra renseanlæggene
 • Direkte udledninger
 • Forsinket regnvand - udledt via bassiner
 • Uforsinket regnvand - udledt direkte fra regnvandssystemerne
 • Opspædet spildevand fra overløbsbygværkerne i fællessystemet under regn
 • Renset spildevand fra ejendomme i det åbne land (minirenseanlæg mv.)
 • Urenset spildevand fra ejendomme i det åbne land

Der udledes vand, som kan forårsage hydrauliske belastninger, og tilføre forurenende stoffer som f.eks. organisk stof, næringsstoffer, suspenderet stof og en lang række miljøfremmede stoffer til vandmiljøet.

Udledninger fra afløbssystemerne karakteriseres som punktudledninger fordi udledningerne sker fra lokaliserbare rørsystemer, i modsætning til diffuse udledninger der sker via jordoverfladen eller via udsivende grundvand. Diffuse udledninger er ikke omfattet af spildevandsplanen.

En del af kommunens vandløb opfylder ikke vandplanernes målsætninger om enten God økologisk tilstand eller Høj økologisk tilstand.

I vandplanerne og i udkastet til vandområdeplanerne der udpeget en række indsatser som skal gennemføres for at sikre, at recipienterne kan opnå målopfyldelse.

Forhold som lokalisering af udløb, tidsmæssig prioritering af planindsatser vedrørende separering, opgradering af renseanlæg og vilkår i tilladelser kan have indflydelse på tilstandene i de enkelte recipienter.

Recipienternes nuværende tilstand, sårbarhed og målsætning har derfor haft betydning for prioriteringen af denne spildevandsplans indsatser. Vandområdernes tilstand er med andre ord ét af de tværgående hensyn der har haft betydning for planlægningen.

 

*Ved en recipient forstås i denne sammenhæng et vandløb, der modtager spildevand eller regnvand fra kloaksystemet.

Luk alle
Åben alle

Regnbetingede udledninger

Regnbetingede udledninger fra afløbssystemerne til vandområderne er punktudledninger, der finder sted som følge af nedbør. Følgende typer forekommer:

 • Uforsinket udledning fra regnvandssystemer under regn
 • Forsinket udledning fra regnvandssystemer under regn
 • Overløb fra fællessystem under regn - når kloaksystemet er vandfyldt

Endelig sker der hvert femte år statistisk set overløb fra bassiner pga. ekstremregn der overskrider dimensioneringen.

Udledningerne kan medføre stofmæssige og hydrauliske belastninger i vandområderne.

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til forøgelse af regnbetingede udledninger til vandområder, hvis målsætningen i forvejen ikke er opfyldt som følge af regnbetingede udledninger og/eller udledninger fra renseanlæg. 

Status og plan for regnbetingede udledninger

Herunder ses en samlet oversigt over status og planer for regnbetingede udløb fra kloakerede områder: 

Status og planer for regnbetingede udløb fra kloakerede områder

Udløbstype

Status Herning Vand A/S

Status Øvrige

Plan Herning Vand A/S

Plan Øvrige

Fælleskloak, overløb uden bassin

26

0

0

0

Fælleskloak, overløb med bassin

50

0

1

0

Separatkloak, regnvandsudløb uden bassin

126

48

16

1

Separatkloak, regnvandsudløb gennem bassin

129

3

162

2

Overløb/udløb
i alt

334

51

179

3

 Regnbetingede udløb: Antal, type og ejerforhold  - status og plan.

De statslige vandplaner omfatter indsatser overfor specifikke, regnbetingede udløb i Herning Kommune med henblik på at opnå målopfyldelse i de berørte vandløb.

Se mere om indsatskravene og hvordan Herning Kommune og Herning Vand varetager disse indsatser i planperioden under afsnittet "miljøvurdering".

Derudover omfatter denne plan en lang række øvrige indsatser overfor regnbetingede udløb som følger mere eller mindre indirekte af realiseringen af spildevandsplanen. De samlede indsatser overfor regnbetingede udløb i planperioden er:

For så vidt angår separeringsprojekterne ses den prioriterede tidsplan og den principielle bassinplacering i byområderne ses på kort.

Prioritering af indsatser over for afledning af overfladevand

Herning Kommunes vandløbsmyndighed har udarbejdet et kort over de hydraulisk belastede vandløb i kommunen.

Kort over vandløb der, erfaringsmæssigt løber over sine bredder ved store regnmængder og hvor omgivelserne og vandløbet selv er eller kan blive fysisk belastet heraf.

På kortet er angivet den nuværende tilstand - dvs. kommunens vurdering af om de enkelte recipienter er hydraulisk belastede.  Vurderingen er baseret på kendskab til konkrete erosionsskader, oversvømmelser i bynære områder, sandvandringer og uforsinkede udledninger.

Kortlægningen samt de seneste DVFI resultater og indsatskravene i vandplanerne har været medvirkende faktorer i prioritering af de samlede indsatser i planperioden. 

Vandløb der omfattes af nedenstående kriterier har vægtet højt i prioriteringen af indsatserne (separeringer mv.):

 • Hydraulisk belastede vandløb jf. kortbilag
 • Mindre vandløb med en strømrendebredde under 1 meter, hvor indsatsen vurderes at bidrage betydeligt til målsætningsopfyldelse
 • Vandløb med fald mindre end 0,5 o/oo
 • Miljømålsatte vandløb med en god eller høj miljøtilstand (DVFI 5,6 eller 7)
 • Vandløb belastet af overløb af opspædet spildevand

Udledning fra renseanlæg

Udledning af renset spildevand fra renseanlæggene påvirker primært vandområderne stofmæssigt. Spildevandsplanen omfatter centralisering af rensestrukturen i nord, opgradering og levetidsforlængelse af enkelte anlæg og overpumpning af spildevand mellem byområderne. Se kort over status og planer for rensestrukturen.

Belastning fra renseanlæg - status og plan

De udledte vand og stofmængder fra renseanlæggene ved planperiodens start henholdsvis slutning ses i tabellerne for alle renseanlæggene. Herunder ses en kortfattet oversigt sammen med angivelsen af recipienten for det enkelte renseanlæg: 

Data for statusdelen stammer fra egenkontrollen fra 2014 fra renseanlæg ejet af Herning Vand A/S. Data for plandelen er beregnet i programmet OPUS med udgangspunkt i, at alle planlagte aktiviteter er udførte og anlæg er i drift.

Oversigt over kommunens renseanlæg

Renseanlæg

Recipient

Status PE

Plan PE

Bemærkning

Herning

Herningholm Å

105.466

124.082

-

Sunds

Tværmosebæk

4017

0

Anlægget nedlægges - spildevandet pumpes til Herning

Vildbjerg

Rødding Å

5626

8105

-

Abildå

Abildå

61

61

Sørvad

Vegen Å

1180

0

Anlægget nedlægges - spildevandet pumpes til Aulum

Kibæk

Von Å

2626

3066

-

Stakroge

Ilderhede Bæk

197

337

Skarrild

Skjern å

267

549

Karstoft

Bæk øst for Karstoft

99

141

Anlægget levetidsforlænges i planperioden

Sønder Felding

Skjern å

1772

2294

 

Aulum

Lundby Bæk

3028

6777

Spildevand fra Sørvad, Feldborg og  Haderup overpumpes hertil

Haderup

Haderup Å

512

0

Anlægget nedlægges i planperioden - spildevandet pumpes til Aulum

Feldborg

Nr. Feldborg Bæk

439

0

Anlægget nedlægges i planperioden - spildevandet pumpes til Aulum

Hodsager

Storå

396

529 

 -

Grønborg

Skjern Å

 

 

Anlægget ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune

 Følgende er forudsat:

 • Gennemførelse af centraliseringen af rensningen til Herning Renseanlæg (Sunds),
 • Gennemførelse af centralisering af renseanlæg til Aulum Renseanlæg (Sørvad, Haderup og Feldborg),
 • Ophør af intern aflastning før biologisk rensning på Herning Renseanlæg,
 • En tilvækst pga. byggemodninger i de planlagte oplande på ca. 22.800 p.e., frem til 2025. 
 • At stofkoncentrationen i det rensede spildevand på de enkelte renseanlæg er uændret.