Vejvand

Regnvand, der afstrømmer fra veje (og fra cykelstier) indeholder forurenende stoffer inklusive diverse miljøfremmede stoffer (PAH´er, tungmetaller, vejsalt m.v.), der varierer med vejtypen/trafikintensiteten. Da vejarealer er 100 % befæstede, afstrømmer al vand fra vejarealerne.

Vejvand stammer fra følgende kilder:

 • Statsveje
 • Kommunale veje
 • Private fællesveje
 • Private veje - med én ejer

Vejvand ledes til følgende:

 • Omgivelserne - via diffus afstrømning
 • Grøfter med nedsivning og/eller afledning
 • Fællessystem og renseanlæg + overløb til recipient under (kraftig) regn
 • Separatsystem med forsinkelsesbassin + afledning til recipient
 • Separatsystem uden forsinkelsesbassin + direkte afledning til recipient

Da vejvand kan være en væsentlig kilde til belastning af naboarealer og recipienter hydraulisk og med forurenende stoffer, er det vigtigt at kortlægge den eksisterende afvanding, således at planlægning/indsatser kan målrettes de væsentlige belastninger. Forsinkelsesbassiner på vejudløb kan i den forbindelse sidestilles med forsinkelse af oplandsafstrømning. Bassiner neddrosler afstrømningen og kan medvirke til at rense vandet.

Spildevandplanen omfatter statusopgørelse og planlægning for vand fra de offentlige veje og retningslinjer for alle vejtyper.

Cykelstier indregnes som veje, da de pga. nærheden til vejene belastes med forurenende stoffer. Vejdirektoratet vil blive bedt om at levere oplysninger om vandafledningen fra de statslige veje. 

Luk alle
Åben alle

Status for vejafvanding

Status for afledningen af vejvand i kommunen kan opgøres i de følgende kategorier, som alle enten forløber indenfor- eller udenfor kloakerede oplande :

 • Statsveje
 • Kommunale veje
 • Private fællesveje
 • Private enkeltmandsveje
 • Cykelstier

Den foreliggende viden i 2015 gør det dog ikke muligt at opgøre præcist hvor mange kilometer vej/m² vej der findes af hver type i kommunen, hvorfor det tilsvarende ikke er muligt at opgøre den nuværende status for vejafvandingen præcist.

Af den gældende kommuneplan fremgår registreringen af de forskellige vejtyper af kort, som stammer fra Kommuneplanen.

Vejvand fra mindre og ældre veje i det åbne land afledes typisk til vejgrøfter hvorfra det nedsiver og/eller afledes til recipient. De nyere, større statsveje i det åbne land er oftest anlagt med eget afvandingssystem og bassiner med sandfang/olieudskiller hvorfra der afledes til recipienter i overensstemmelse med udledningstilladelser meddelt af Herning Kommune.

Vand fra de eksisterende veje indenfor kloakoplandene afledes enten i eget system (med eller uden bassin), eller det ledes til Herning Vands afløbssystem (separat- eller fællessystem). Separatsystemet kan være udbygget med bassin. 

Planer for vejafvanding

Eksisterende veje

Da den foreliggende viden om vejafvandingen i Herning Kommune er mangelfuld, er der behov for at indsamle oplysninger om de faktiske forhold. Det er ikke muligt at lægge egentlige planer for indsatser på vejområdet (for de eksisterende veje) førend der foreligger et tilstrækkeligt vidensgrundlag herfor. På den baggrund omfatter planperioden på vejvandsområdet, for så vidt angår de eksisterende veje, følgende:

 1. Perioden 2016-2018 inklusive: Der indsamles viden om de eksisterende forhold. Der kategoriseres i overensstemmelse med de ovenfor angivne kategorier Cykelstier medregnes.
 2. 2019: Der formuleres indsatser for vejvand baseret på de faktiske forhold (det etablerede datagrundlag) og i overensstemmelse med den overordnede statslige og kommunale planlægning, spildevandsplanens strategi og miljømæssige, tekniske, og økonomiske hensyn i øvrigt.
 3. Perioden 2020-2025 inklusive: De formulerede planer for vejvandet indarbejdes i spildevandsplanen som et specifikt tillæg hertil. Indsatserne implementeres som planlagt.

Nye veje

Offentlige veje

Vejafvandingen indrettes i overensstemmelse med strategien, hvilket vil sige, at vejvand nedsives hvor det er muligt og ellers skal vejvand afledes til separatsystem med forsinkelsesbassin, hvor nedsivning ikke er mulig.

Vejafvandingen tilpasses de eksisterende forhold og afvandingssystemer dimensioneres og etableres i dialog mellem vejmyndigheden, Miljø og Klima, Herning Kommune og Herning Vand A/S.  De nye systemer anlægges og dimensioneres således i overensstemmelse med den overordnede statslige planlægning, kommune- og lokalplanlægningen, strategien for spildevandsplanen, de tværgående hensyn samt de tekniske og økonomiske hensyn i øvrigt.

Private veje

Nye, private veje afvandes primært ved nedsivning, idet afvandingen ikke må give anledning til gener for de tilstødende ejendomme.