Renseanlæg - status og plan

Det samlede kloakerede opland i Herning Kommune udgør 5.017 ha. Heraf udgør fælleskloakerede oplande 1.606 ha og separatkloakerede oplande 3.411 ha.

Spildevandsrensningen foregår på 15 renseanlæg, hvoraf 14 ejes og drives af Herning Vand A/S, mens ét (Grønbjerg) ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og ejes af Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Renseanlæggene har en samlet kapacitet på 207927 PE og belastes aktuelt med 126508 PE. Hvis al planlægning gennemføres - dvs. hvis alle planområder byggemodnes og tages i brug, vil den samlede belastning af renseanlæggene i planperioden stige til 146575 PE.

Spildevandet fra den spredte bebyggelse i det åbne land renses og afledes individuelt. Dette sker oftest ved nedsivning og sjældnere ved udledning til vandløb eller søer. Disse private spildevandsanlæg har som minimum en bundfældningstank. I Herning Kommune er der ingen private renseanlæg med en kapacitet over 30 PE.

Luk alle
Åben alle

Renseanlæg - typer og rensetrin

Spildevand renses ved at passere gennem renseanlæggets forskellige rensetrin. I hvert rensetrin finder forskellige mekaniske eller kemiske renseprocesser sted. Disse er kort er beskrevet herunder:

M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning).

B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof).

N: Nitrifikation (biologisk omsætning af ammonium til nitrat).

D: Denitrifikation (biologisk omsætning af nitrat til frit nitrogen (afgives som gas til atmosfæren).

K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning).

F: Sandfilter (mekanisk rensning for finere partikler).

RZ: Rodzoneanlæg

Renseanlæg typificeres ud fra hvor mange af ovennævnte renseprocesser det enkelte anlæg er indrettet til. Jo flere processer jo mere avanceret og jo bedre rensepotentiale.

Herning Renseanlæg er eksempelvis et MBNDK-anlæg og dermed et avanceret anlæg med mange rensetrin.

En samlet oversigt over renseanlæggene fordelt på type, kapacitet, belastning og ændringer i planperioden ses nedenfor eller i oversigt over Herning Kommunes Renseanlæg.

Oversigt over Herning Kommunes renseanlæg

Renseanlæg

Status type

Status kapacitet (PE)

Status belastning (PE)

Plan type

Plan kapacitet (PE)

Plan belastning (PE)

Herning

MBNDKF

150000

105466

MBNDKF

175000

124.082

Sunds

MBNK

7000

4017

MBNDKF

7000

0

Vildbjerg

MBNDK

7000

5626

MBNDK

7000

8105

Abildå

MBN

130

61

MBN

130

61

Sørvad

MBN

1500

1180

MBN

1500

0

Kibæk

MBNK

4500

2626

MBNK

4500

3066

Stakroge

MBN

480

197

MBN

480

337

Skarrild

MBN

480

267

MBN

480

549

Karstoft

MB

199

99

MB

199

141

Sønder Felding

MBNK

2500

1772

MBNK

2500

2294

Aulum

MBNK

4500

3028

MBNK

7500

6777

Haderup

MBN

645

512

MBN

645

0

Feldborg

MBN

668

439

MBNDKF

668

0

Hodsager

MBN

480

396

MBN

550

529

Grønbjerg

MBNK

4000

822

MBNK

4000

634

I alt

-

184082

126508

-

212152

146575

Rensestruktur i planperioden

I overensstemmelse med strategien centraliseres rensningen af spildevandet i Herning Kommune gradvist i planperioden og derefter, så kommunes spildevand i fremtiden renses på få, store renseanlæg med høj renseeffektivitet. 

Den resulterende rensestruktur er baseret på resultatet af en strukturanalyse, som blev gennemført i 2006 og revurderet i 2012. Analysen viste, at den valgte planstruktur er den rensemæssigt, økonomisk- og driftsmæssigt mest optimale løsning.

I planperioden omfatter strukturændringerne overordnet set følgende:

I perioden 2020-2025 nedlægges renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad - efter, at byerne er separeret. Spildevandet overpumpes til Aulum Renseanlæg som bliver centralrenseanlæg for området. I samme periode separeres Sunds by og Sunds renseanlæg nedlægges og spildevandet overpumpes til Herning.

Aulum renseanlæg levetidsforlænges frem til 2032.

Det eksisterende rodzoneanlæg i Karstoft renoveres i planperioden.

Det eksisterende renseanlæg i Hodsager opgraderes og drives frem til 2032.

Se udviklingen i rensestruktur i planperioden og frem til 2025

Se den planlagte placering af overpumpningsledningerne på kort.

Status og planer for renseanlæg

I de følgende afsnit uddybes status og planer for Herning Vand A/S's 14 renseanlæg.

Se endvidere de samlede data for udledte mængder af vand og stof for de enkelte renseanlæg i hhv. status- og plansituationen.

Belastningen er opgjort i Personækvivalenter, PE, som er en enhed for den spildevandsmængde én person producerer pr. år.:

1PE = Spildevand fra en person som, i henhold til Naturstyrelsen, udgør 21,9 kg organisk stof pr. år, 4,4 kg kvælstof pr. år eller 1,0 kg fosfor pr. år.

Vandforbruget pr. person forventes af være 128 l/p.e./døgn

Belastningen af renseanlæggene i PE er beregnet som summen af:  

  • Antal husnumre i de tilsluttede kloakoplande multipliceret med 2,3 (gennemsnitligt antal beboere pr. husstand)
  • Målt/skønnet belastning fra erhvervsområder med "større", vandforbrugende virksomheder.

Summen af disse udgør den samlede "teoretiske belastning" af renseanlæggene.

Hvis alle planoplande byggemodnes og tages i anvendelse, vil der være enkelte renseanlæg som vil blive belastet udover kapaciteten.

Dette vil blive håndteret i forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse til anlæggene. Det forventes at kapaciteten på anlæggene kan øges i tilstrækkelig grad ved at optimere processtyringen og eventuelt supplere med forøget beluftning. 

Anlægsudgifter i planperioden

I perioden frem til 2025 er der afsat ca. 40 mio. kr. til centralisering af spildevandsrensningen samt ca. 48 mio. kr. til etablering af pumpestationer, transportledninger og bassiner.

Se økonomiplanen.

Herning Renseanlæg

Herning Renseanlæg er et fuldt udbygget anlæg med fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor. Det oprindelige anlæg blev etableret i 1965. Anlægget har en godkendt kapacitet på 150.000 PE, men har en faktisk kapacitet på 175.000 PE Anlæggets aktuelle teoretiske belastning er ca. 105.000 PE, dvs. 70 % af den godkendte kapacitet. Belastningen fordeler sig med spildevand fra ca. 65.885 personer og ca. 39.690 fra erhverv.

Anlægget renser spildevandet fra Herning, Ilskov, en del af Sunds, Sinding, Ørre, Gødstrup, Haunstrup, Albæk, Tanderupkær, Studsgård, Skærbæk, Høgild, Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Kollund, Hauge, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Gjellerup, Lund Huse, Hammerum, Birk, HI PARK og Lind.

Sunds Renseanlæg nedlægges i perioden 2020-2025 efter separering af byens oplande. Spildevandet overpumpes herefter til Herning. Dette og planlagte byggemodninger vil give en fremtidig teoretisk belastning af Herning Renseanlæg på ca. 124.000 PE

Link til renseanlægsskema.

Sunds Renseanlæg

Sunds Renseanlæg er indrettet til fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor. Det nuværende anlæg blev etableret i 1980 og har en godkendt kapacitet på 7.000 PE 

Anlægget renser i øjeblikket spildevandet fra Sunds (på nær 2 oplande, som er tilsluttet Herning Renseanlæg.) og Simmelkær. Den teoretiske belastning er ca. 4.017 PE, dvs.  57 % af den godkendte kapacitet.

Renseanlægget planlægges nedlagt i perioden 2020-2025. Spildevandet overpumpes herefter til Herning Renseanlæg. Separering af kloaksystemet i Sunds by forventes at reducere vandmængden med 80%. 

Link til renseanlægsskema

Vildbjerg Renseanlæg

Vildbjerg Renseanlæg er indrettet til fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor. Anlæggets har en godkendt kapacitet på 7.000 PE og blev etableret i 1999. Den teoretiske belastning er ca. 5600 PE fra Vildbjerg, Timring, Skibbild og Nøvling, hvilket udgør 80 % af den godkendte kapacitet.

Det planlægges at øge beluftningskapaciteten på renseanlægget for at øge kapaciteten til at behandle en stor, årligt tilbagevendende midlertidig belastning i.f.m. den årlige afholdelse af Vildbjerg Cup, hvorunder belastningen øges med spildevand fra ca. 20.000 deltagere i 2 uger. Spildevandsmængden herfra håndteres i dag ved udligning. Ingen yderligere anlægsændringer er planlagt.

Gennemføres alle de planlagte udvidelser af kloakoplandet vil belastningen stige til ca. 8.100 p.e., Der etableres flere målere og bedre styring på anlægget og dermed forventes det at kunne håndtere den øgede belastning. Dette undersøges nærmere i planperioden.

Link til renseanlægsskema

Abildå Renseanlæg

Abildå Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale og kvælstof. Det nuværende anlæg blev etableret i 1995-96 og har en godkendt kapacitet på 130 PE Anlægget renser spildevandet fra Abildå og bliver i dag teoretisk belastet med ca. 61 PE, dvs. 47 % af den godkendte kapacitet. Der sker ingen ændringer i planperioden.

Link til renseanlægsskema

Sørvad Renseanlæg

Sørvad Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale og kvælstof. Det nuværende anlæg blev etableret i 1972 og har en godkendt kapacitet på 1.500 PE Anlægget bliver i dag teoretisk belastet med ca. 1.180 PE, dvs. 79 % af den godkendte kapacitet. Anlægget renser spildevandet fra Sørvad og Vind.

Renseanlægget planlægges nedlagt i perioden 2020-2025. Efter separering pumpes spildevandet til Aulum Renseanlæg.

Link til renseanlægsskema

Kibæk Renseanlæg

Kibæk Renseanlæg er indrettet til fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor. Det har en godkendt kapacitet på 4.500 PE Anlægget er i dag teoretisk belastet med ca. 2626 PE, dvs. 58 % af den godkendte kapacitet. Det blev etableret i 1994. Anlægget renser spildevandet fra Kibæk og Assing. 

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet i de tilknyttede byer, vil belastningen stige til ca. 3.066 PE, hvilket er lavere end den godkendte kapacitet. 

Link til renseanlægsskema

Stakroge Renseanlæg

Stakroge Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale og kvælstof. Det har en godkendt kapacitet på 480 PE Det nuværende anlæg blev etableret i 1992. Den teoretiske belastning er på ca. 197 PE, dvs. 41 % af den godkendte kapacitet. Anlægget renser spildevandet fra Stakroge.

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet i de tilknyttede byer, vil belastningen stige til ca. 340 PE, som er lavere end den godkendte kapacitet.

Link til renseanlægsskema

Skarrild Renseanlæg

Skarrild Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale og kvælstof. Det har en godkendt kapacitet på 480 PE Anlægget blev etableret i 1979 og renser spildevandet fra Skarrild. Den teoretiske belastning er ca. 267 PE, dvs. 56 %den godkendte kapacitet. 

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet i de tilknyttede byer, vil belastningen stige til ca. 549 p.e. Der etableres flere målere og bedre styring og dermed forventes det at kunne håndterer den øgede belastning. Dette undersøges nærmere i planperioden. Karstoft Renseanlæg.

Link til renseanlægsskema (pdf)

Karstoft Renseanlæg

Karstoft Renseanlæg er et rodzoneanlæg, som primært fjerner organisk stof. Anlæggets godkendte kapacitet er på 199 PE Anlægget blev taget i brug i 1985 og renser spildevandet fra Karstoft. Den teoretiske belastning er ca. 99 PE, dvs. 50 % af den godkendte kapacitet.  

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet i de tilknyttede byer vil belastningen stige til ca. 141 PE.

Rodzoneanlægget bevares og renoveres. Der planlægges indgået frivillige LAR-aftaler med ca. 58 grundejere. Se mere om pilotprojekter for LAR i eksisterende kloakoplande i afsnittet "Regnvand" under "Pilotprojekter i eksisterende oplande". 

Link til renseanlægsskema (pdf)

Sønder Felding Renseanlæg

Sønder Felding Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale, nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor. Det blev etableret i 1988 og renser spildevandet fra Sønder Felding. Det har en godkendt kapacitet på 2500 PE Anlægget er i dag belastet teoretisk med ca. 1772 PE, dvs. 71 % af den godkendte kapacitet.

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet i de tilknyttede byer vil belastningen stige til ca. 2.294 PE Den beregnede belastning er større end den godkendte kapacitet.  

Link til renseanlægsskema (pdf)

Aulum Renseanlæg

Aulum Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale, nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor. Det blev etableret i 1969. Anlæggets har en godkendt kapacitet på 4.500 PE Anlægget renser spildevandet fra Aulum. Det er i dag teoretisk belastet med ca. 3.028 PE, dvs. 67 % i forhold til den godkendte kapacitet.

Renseanlægget opgraderes til at kunne håndtere den øgede mængde og belastning som følge af overpumpning af spildevand fra Haderup, Feldborg og Sørvad renseanlæg hertil. Opgraderingen omfatter forbedret processtyring. Den er igangsat og fortsætter i 2015 og 2016.

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet i de tilknyttede byer samt den ændrede status, vil belastningen stige til ca. 6.777p.e.

Link til renseanlægsskema (pdf)

Haderup Renseanlæg

Haderup Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale og kvælstof. Det har en godkendt kapacitet på 645 PE Anlægget blev etableret i 1970. Det renser spildevandet fra Haderup. Den teoretiske belastning er ca. 510 PE, dvs. 79 % af den godkendte kapacitet.  

Renseanlægget planlægges nedlagt i perioden 2020-2025 efter separering af Haderup by. Spildevandet pumpes til Aulum Renseanlæg.  

Link til renseanlægsskema (pdf)

Feldborg Renseanlæg

Feldborg Renseanlæg er indrettet til mekanisk og biologisk fjernelse af organisk materiale og kvælstof. Det har en godkendt kapacitet på 668 PE Anlægget blev etableret i 1976. Det renser spildevandet fra Feldborg. Den teoretiske belastning er ca. 439 PE, dvs.66 % af den godkendte kapacitet.

Renseanlægget planlægges nedlagt i perioden 2020-2025. Spildevandet pumpes til Aulum Renseanlæg.  

Link til renseanlægsskema (pdf)

Hodsager Renseanlæg

Hodsager Renseanlæg er indrettet til fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor. Det blev etableret i 1976 og har en godkendt kapacitet på 480 PE Anlægget renser spildevandet fra Hodsager som teoretisk belaster anlægget med ca. 396 PE, dvs. 83 % af den godkendte kapacitet.

Renseanlægget bibeholdes. Styretavlen er opgraderet i 2014 hvilket giver mulighed for optimering af driften.

Med de planlagte udvidelser af kloakoplandet vil belastningen kunne stige til ca. 529 PE. Dette kan håndteres af det opgraderede anlæg.        

Link til renseanlægsskema (pdf)