Hvordan håndteres Spildevand

I vores kommune bliver spildevand afledt fra kloakoplandene via fællesledninger og spildevandsledninger. Spildevandet bliver herigennem ledt til rensning på Herning Vand A/S's renseanlæg.

I det åbne land afledes spildevand på forskellig vis via septiktanke til hhv. nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, pileanlæg, andre former for renseforanstaltninger. Spildevandet bliver i enkelte tilfælde afledt urenset til recipienterne.

I henhold til den vedtagne strategi forsættes centraliseringen af renseanlæggene i planperioden og fremover til 2032, mens regnvandet over en længere årrække frasepareres og afledes via separat regnvandssystem eller håndteres lokalt på egen grund (LAR).

Læs mere om LAR i afsnittet "Tværgående hensyn"