Klimasikring - Klimatilpasning

Luk alle
Åben alle

Klimatilpasningsplanen

Herning Kommunes Klimatilpasningsplan er et tillæg til den gældende kommuneplan 2013-2024 hvori  det beskrives, hvordan kommunen skal tilpasse sig det ændrede klima, så skaderne ved skybrud begrænses. I planen beskrives 17 særlige risikoområder, hvor oversvømmelser vil have særligt negative konsekvenser. Der udarbejdes indsatsplaner for hvert af disse områder.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Herning Kommune og  Herning Vand A/S med fokus på, at kli­masikringen både skal medvirke til at begrænse skaderne og tilføre mérværdi til kommunen i form af bl.a. flere og mere brugbare grønne og blå arealer i byerne og i det åbne land. Planen er nærmere omtalt i afsnittet om lov- og plangrundlag.

Klimatilpasningsplanen forholder sig ikke til den almindelige håndtering af regnvand og spildevand; men omhandler de ekstreme vejrsituationer/vandmængder der ikke kan håndteres af afløbssystemerne, og derfor i første omgang skal håndteres/afledes/styres på terræn. 

Klimatilpasningsprojekter i Herning Kommune

I Kommuneplan 2013-2024 har Herning Kommune udpeget 4 egnede og relevante områder til opmagasinering af vand, hvor der vil være mulighed for at etablere klimatilpasningsprojekter. Der er tale om projekter til håndtering af tag- og overfladevand for at begrænse risikoen for oversvømmelse, som spildevandsforsyningsselskabet vil betale for efter reglerne omkring medfinansiering. Det drejer sig om følgende projekter:

KLIT 1
Hammerum Å/Kløvervej. Det første projekt, kaldet KLIT 1 Hammerum Å/Kløvervej blev indviet i 2014. Her er lavet et unikt bassin på ca. 2 ha, der skal fyldes med overfladevand fra dyrkningsarealerne i oplandet til Hammerum Å, før vandet når ind i nærheden af Herning By. Det gør det muligt at "skaffe mere plads" i vandløbet Herningsholm Å, der hermed får en lavere vandstand.

KLIT 2
Knudmosen/Miljøvej. KLIT 2 er tænkt som et bassin på ca. 8 ha, der er dog vanskelige jordbundsforhold og et naturmæssigt hensyn til den nærliggende mose, som gør projektet vanskeligt at udføre.

KLIT 3
Holing Bæk/Lillelund Engpark. Det ca. 7 ha store bassin i Lillelund Engpark skal både fungere som et regnvandsbassin, men også som et rekreativt element med mulighed for naturoplevelser, naturundervisning og motion.

KLIT 4
Herningsholm Å/Gullestrupvej. KLIT 4 er tænkt som et bassin på ca. 25 ha, hvor der skal etableres en form for miniådal ved at sænke terrænet 1 og 2 m.

Gennemførelsen af disse fire tiltag vil give Herning Kommune og Herning Vand A/S de første erfaringer med at gennemføre klimatilpasningsprojekter. Separering af afløbssystemet og udbygning af bassinanlæg til regnvand er ligeledes en del af den igangværende klimatilpasning.

Klimatilpasning i spildevandsplanen

Anlæggene der beskrives i denne spildevandsplan dimensioneres til at aflede regn der statistisk set forekommer med 5 og 10 års mellemrum, afhængig af om der er tale om separatkloak eller fælleskloak. Dette svarer til det serviceniveau som er beskrevet i afsnittet "Regnvandsafledning i planperioden" under "Serviceniveau".

Kloaksystemet er ikke, af tekniske og økonomiske årsager dimensioneret til at aflede mere intens regn, f.eks. regnhændelser der statistisk set forekommer hvert 50. eller 100. år, og dette vand skal derfor håndteres på terrænet i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan og anden fysisk planlægning.

Selvom spildevandsplanen ikke omfatter planlægning af håndteringen af ekstremregn, omfatter den klimatilpasningstiltag, der kan medvirke til at sikre, at risikoen for oversvømmelsesskader mindskes. I planen er der således anvendt følgende strategier/principper, der medvirker til klimatilpasningen i kommunen:

  • Spildevand og regnvand separeres i alle kloaksystemer, hvor det er fysisk/økonomisk muligt, så det kun er spildevand, der ledes til renseanlæg og regnvand opsamles lokalt ved nedsivning eller udledning til recipient via regnvandsbassin.
  • I nye byggemodninger holdes regnvand så vidt muligt i oplandet, hvor det falder, så oversvømmelseshyppigheden i byområder og vandløb længere nede bliver mindre. Det gøres bl.a. ved at anvende LAR-løsninger som f.eks. regnbede, grøfter, faskiner, permeabel belægning, der alle har en indbygget magasinkapacitet for regnvand.
  • Graden af befæstelse af grunde til bolig og erhverv, hvorfra regnvand ledes uforsinket til kloak, begrænses.
  • Forsøg med lokal regnvandshåndtering i eksisterende byområder hvor regn- og spildevand skal separeres - i 2 pilotområder.
  • Anvendelse en klimafaktor på 1.3 ved dimensionering af regnvandsbassiner, hvor regnvand udledes til sårbare recipienter eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc.
  • Gradueret afløb fra bassiner, så overløb forekommer sjældnere.
  • Vandløb, der kan gå over sine bredder under kraftig regn

Klimatilpasning af de 17 risikoområder vil ske under hensyn til spildevandsplanlægningen, så muligheder for synergieffekter afsøges og udnyttes.