Kloakfornyelse - plan for 2016-25

I Herning Kommune udføres nye kloakanlæg langt overvejende som separatkloak. Sanering af Herning Vand A/S´s ledninger udføres derfor hovedsagligt i separerede områder. Kloakken i fællesområder vedligeholdes enten ved, at der separeres i området eller ved mindre saneringer eller punktreparationer af eksisterende fælleskloak.

Kloakfornyelse omfatter både fornyelse/reparation af eksisterende fællesledninger ved eksempelvis opgravningsfri metoder samt kloaksanering. Kloaksanering foretages på eksisterende separatkloak når den eksempelvis er nedslidt, skadet eller præget af voldsom indsivning. Løbende TV-inspektioner benyttes til at monitere tilstanden af kloakken. Data herfra er, sammen med øvrige moniteringsdata, brugt som grundlag for saneringsplanlægning.

Denne saneringsplan dækker perioden fra 2016 til og med 2025. Planen dækker hele Herning Kommune.

Det fremgår af planen hvor og hvornår der skal ske sanering i separatkloakerede områder for at sikre at systemet fortsat er velfungerende.  Saneringen omfatter ligeledes trykledninger, pumpestationer og afskærende ledninger.

Luk alle
Åben alle

Det eksisterende kloaksystem

Herning Vand A/S varetager driften af i alt 1.500 km kloak og trykledninger. En stor del af kloaksystemet er etableret i perioden 1960-1970 og er etableret som fælleskloak.  

Etablering af kloak hovedledninger opdelt i 10 års intervaller. Derudover er der etableret ca. 300 km stikledninger.

Afløbssystemet i Herning Kommune er fordelt som følger:

Afløbssystemet i Herning Kommune
Afløbstype Mængde Enhed
Fællesledning 405 km
Separat spildevand 451 km
Separat regnvand 585 km
Regnvandsbassiner 146 stk.
Overløbsbygværker 62 stk.
Pumpestationer 215 stk.

Der er siden 1980'erne løbende udført sanering af Herning kommunes kloaksystem. 

TV-inspektion

TV-inspektioner giver et overblik over tilstanden af ledningsnettet. Sammenholdt med de driftsoplysninger der kommer ind fra den daglige drift og vedligeholdelse af kloaksystemet vurderes, hvor ledningssystemet er så nedslidt, at det er påkrævet at kloaksystemet saneres.

Hyppigheden af tv- inspektionen afgøres af ledningens vigtighed og fysiske tilstand. Der afsættes et årligt beløb til TV inspektion og TV indsatsen prioriteres ud fra Herning Vand A/S´s 10 årsplan

Det tilstræbes, at der hvert år gennemføres tv- inspektion af ca. 25 km ledning svarende til 1 mio. kr. Samtlige A-ledninger inspiceres som udgangspunkt med et interval på 5 - 10 år.

Kloakfornyelse

Sanering af kloakledninger sker overvejende ved af lægge nye rør, men kan, når særlige forudsætninger er opfyldt, også ske ved at indlægge en strømpeforing i de eksisterende rør uden at opgrave rørene.

Der er igangsat en undersøgelse der skal kortlægge tilstanden af Herning Vand A/S´s trykledninger. En del af disse ledninger er udført som almindelige PVC ledninger, som ikke er særlig modstandsdygtige over for længerevarende trykstød.

Efter kortlægningen vil saneringen blive prioriteret og igangsat, så der sker løbende sanering i hele planperioden.

Herning Vand A/S´s pumpestationer gennemgår et årligt eftersyn hvor tilstanden vurderes. Der er årligt afsat ½ mio. til renovering og udskiftning af pumper.

Eksisterende regnvandsbassiner saneres i takt med, at tilhørende oplande separeres. Hvis der sker kloaksanering i et område, orienteres berørte borgere ved brev fra Herning Vand A/S.

Prioritering af kloaksaneringen

Med henblik på at:

  • minimere generne for borgerne
  • reducere planlægningsarbejdet
  • optimere anlægsarbejderne økonomisk

vil det tilstræbes, at større sammenhængende delområder renoveres i én arbejdsgang.

Prioriteringen af de enkelte projekter sker ud fra den viden, der foreligger på prioriteringstidspunktet og Herning Vand A/S´ godkendte investeringsbudget. I takt med at der løbende indsamles viden om tilstand og driften af systemerne, vil der også løbende ske en omprioritering. Prioriteringen afstemmes med Herning Vand A/S´ til enhver tid godkendte investeringsbudget. 

Prioriteringskriterier

I planlægningen af rækkefølgen af udførslen af de konkrete saneringsprojekter, vil følgende prioriteringskriterier blive lagt til grund:

  • Manglende målopfyldelse i recipienten som skyldes kloaksystemet (stofbelastning/hydraulisk belastning)
  • A-ledninger i dårlig stand - sammenbrud har store negative konsekvenser
  • Koordinering med andre anlægsarbejder (f.eks. asfaltarbejder, gaderenovering og byggeri, men også øvrige ledningsarbejder såsom vand og fjernvarme).
  • Driftsomkostninger p.g.a. af f.eks. indsivning
  • Manglende opfyldelse af serviceniveau dvs. risiko for spildevand på terræn oftere end hvert. 10. år
  • Hot-spots, dvs. ledninger, hvis fysiske tilstand er ringe

I de enkelte delområder er der ofte mere end én problemstilling og problemstillingerne er sjældent entydige, hvorfor prioriteringen er kompleks. 

Saneringsprojekter 2016-2020

Disse ses i den overordnede tidsplan.

Anlægsbudgettet i perioden udgør ca. 320 mio.

På forsiden af Herning Vand A/S's hjemmeside ses link til en oversigt over lokaliseringen af aktuelle og kommende anlægsarbejder i kommunen

Saneringsprojekter 2020-2025 

Disse ses i den overordnede tidsplan - anden del af planperioden.

Anlægsbudgettet i perioden udgør ca. 317 mio.

På forsiden af Herning Vand A/S's hjemmeside ses link til en oversigt over lokaliseringen af aktuelle og kommende anlægsarbejder i kommunen.