Tilslutning til offentlige kloakanlæg

Tilslutning af spildevand til Herning Vand A/S kloakanlæg kan ske i områder, der iht. Herning Kommunes spildevandsplan er kloakeret hertil.

Tilslutning kan endvidere ske i områder uden for kloakerede områder, når ledningen for tilslutning til Herning Vand A/S's kloakanlæg forbliver privat. Det kan for eksempel være fritliggende ejendommes tilslutning til en hovedledning i det åbne land.

Herning Kommune skal give tilladelse til ejendomme, der ønsker at aflede spildevand til Herning Vand A/S's kloakanlæg. For ejendomme, der kun ønsker at aflede almindeligt husspildevand, vil tilladelsen som regel være en del af byggetilladelsen. 

Luk alle
Åben alle

Spildevand fra virksomheder

Ønsker ejendomme (f.eks. virksomheder), at aflede spildevand, der i mængde og/eller sammensætning adskiller sig væsentligt fra almindeligt husspildevand, kræver det almindeligvis en tilslutningstilladelse fra Herning Kommune, hvori der kan fastsættes vilkår til afledningen. Disse vilkår fastsættes for at tage hensyn til bl.a. følgende:

  • Tilstopning og tæring af kloaksystemet
  • Arbejdsmiljø for driftspersonale og entreprenører
  • Renseanlæggets processer og rensegrad samt anlæggets udledningstilladelse til vandområder
  • Anvendelsesmuligheder for slam fra renseanlæg
  • Vandområder, der skal modtage det rensede spildevand
  • Lovkrav

Tilslutningstilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28. Hvis de vilkår, der tidligere er fastsat i en tilladelse, anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan Herning Kommune ændre vilkårene heri. Dette gøres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30.

Tilslutningsret- og pligt

Inden for et kloakopland, der er godkendt i spildevandsplanen, er grundejeren forpligtet til, for egen regning at tilslutte ejendommens spildevand samt tag- og overfladevand til et spildevandsanlæg, når der er ført kloakstik frem til skel eller skelbrønde.

Det er Herning Vand A/S's ansvar at sørge for, at den enkelte grundejer kan aflede vand fra stueplan. Ønskes der afledning af vand fra kælderplan, påhviler det grundejer at søge Herning Kommune om tilladelse hertil og sørge for de nødvendige foranstaltninger.

Det er muligt at udtræde af Herning Vand A/S's kloakforsyning for regnvand. Læs mere i betalingsvedtægten.

Direkte tilslutning af virksomheder

Virksomheder kan anmode om tilladelse til at tilslutte spildevandet direkte til et renseanlæg i henhold til den gældende betalingsvedtægt. Desuden kan der anmodes om at det justerede betalingsprincip indføres i det område, virksomheden er etableret i - eller ønsker at etablere sig i.

På baggrund af anmodningen vil Herning Kommune vurdere, om der i det pågældende område skal være mulighed for direkte tilslutning. Hvis anmodningen kommes i møde, vil det nye område, hvor det justerede betalingsprincip kan udnyttes, blive indført i Herning Kommunes Spildevandsplan ved et tillæg. Herning Vand A/S høres, før der træffes afgørelse.

Ejendomme, der er tilsluttet et af Herning Vand A/S's renseanlæg direkte med egen transportledning til spildevand, betaler kun for brug af renseanlægget. Taksten for spildevandsrensningen fremgår af takstbladet  på Herning Vand A/S's hjemmeside.

Der skal søges om tilladelse til direkte tilslutning ved Herning Kommune.

Betalingsregler for spildevand

Betalingsvedtægten for spildevandsforsyningen beskriver reglerne for påligning af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i Herning Kommune. 

Herning Vand A/S udformer betalingsvedtægten og fastsætter takster og bidrag i overensstemmelse med gældende lov. Vedtægter og takster godkendes af Herning byråd. 

Den til enhver tid gældende betalingsvedtægt kan ses på Herning Vand A/S hjemmeside.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning, når Herning Vand A/S har ført stik frem til grundgrænsen. Beløbet betales også for ejendomme i det åbne land, hvor spildevandsrensningen skal forbedres, og hvor ejeren indgår et kontraktligt medlemskab af Herning Vand A/S.

Tilslutningsbidragenes størrelser fremgår af det til enhver tid gældende takstblad. 


Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget opkræves løbende og dækker både anlægs- og driftsudgifter. For nærmere information om vandafledningsbidraget inkl. trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget på virksomheder, henvises til betalingsvedtægten.

Direkte tilslutning til forsyningsselskabet - Det justerede betalingsprincip

Ejendomme, f.eks. virksomheder, der er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabet direkte med egen transportledning til spildevand, betaler kun for brug af renseanlægget.  De anlægger selv ledningen og betaler denne. Kubikmetertakst for spildevandsrensning fremgår af takstbladet på Herning Vands hjemmeside.

Særbidrag

Særbidrag er betaling for afledning af særligt forurenede spildevand, som betales for at dække Herning Vand A/S ekstra omkostninger til at rense vandet. For særbidrag fra virksomheder, henvises til betalingsvedtægten.

Udtræden af kloakforsyningen

Frivillig udtræden for regnvand kan på visse betingelser være en mulighed. For nærmere information henvises til Herning Vands hjemmeside.