Spildevand på landet

På landet (i det åbne land), hvor Herning Vand A/S ikke kloakerer, skal håndtering og afledning af spildevand og regnvand foregå på anden vis.

Læs mere om regler for håndtering af dette spildevand og regnvand her.

Luk alle
Åben alle

Spildevandsanlæg på enkeltejendomme

Etablering af spildevandsanlæg på enkeltejendomme i det åbne land forudsætter, at der er givet en tilladelse hertil fra Herning Kommune.

Ændring af afløbsforholdene på en ejendom vil ofte også medføre krav om en ny spildevandstilladelse. Det vil typisk være relateret til nybyggeri eller væsentlige ombygninger. F.eks. vil bygning af et nyt stuehus eller etablering af et ekstra badeværelse medføre krav om en ny spildevandstilladelse.

Når der gives en spildevandstilladelse, vil der blive stillet vilkår til anlægget. Vilkårene skal sikre, at grundvand og/eller vandområde beskyttes så godt som muligt. 

Det er grundejeres pligt at sørge for, at afledning af spildevand sker efter gældende regler. Grundejere har også ansvar for, at oplysninger om spildevandsforhold er korrekt registreret i BBR-registeret.

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg kan etableres hvis jordbunden er egnet og grundvandsstanden ikke er for høj. Der må heller ikke være risiko for forurening af vandforsyninger eller grundvand som er planlagt anvendt til drikkevand.

Kort som vejledende viser hvor der kan nedsives, kan ses her.

Private, fælles spildevandsanlæg

Uden for kloakområder kan der opnås tilladelse til etablering af fælles, private spildevandsanlæg (ledninger og renseforanstaltninger), hvis grundejere ønsker at etablere en fælles spildevandsløsning. Det kræver etablering af et spildevandslaug, og området skal derefter indgå i Herning Kommunes spildevandsplan. Det kræver at der laves tillæg til spildevandsplanen. Spildevandslauget skal søge tilladelser ved Herning Kommune.

Tilslutning til Herning Vand A/S' spildevandsanlæg

Områder uden for kloakoplande kan tilsluttes Herning Vand A/S's spildevandsanlæg, når ledningen til tilslutningen forbliver privat. Det kan for eksempel dreje sig om fritliggende ejendommens tilslutning til en hovedledning i det åbne land.

I disse tilfælde er det grundejere der etablerer, ejer og vedligeholder anlægget frem til tilkoblingen til den offentlige ledning. Ledningerne må kun lede spildevand. Regnvand skal håndteres lokalt. Når spildevandsplanen revideres, tages tilsluttede ejendomme med i et kloakopland, og anlæg registreres som private spildevandsanlæg.

Forbedret rensning af spildevand i det åbne land

I Statens Vandplaner 2009-2015 er det forudsat, at tidligere indsatser over for spildevand i det åbne land er gennemført (baseline). Spildevandet fra oplande til vandløb, som i den daværende Regionplan for Ringkøbing Amt 2005 var udpeget som påvirkede af husspildevand, skal altså være renset nu.

Hvis der konstateres nye udledninger i disse oplande, vil der blive givet påbud om forbedret rensning af husspildevand.

Renseklasser

I spildevandsbekendtgørelsen er der fastsat fire renseklasser med tilhørende krav til reduktion af organisk stof, fosfor og ammoniak/ammonium, som gælder i det åbne land: 

Renseklasse

Organisk stof (BI5)

Total
fosfor

Ammonium/
Ammoniak

SOP

95 %

90 %

90 %

SO

95 %

Ingen

90 %

OP

90 %

90 %

Ingen

O

90 %

Ingen

Ingen

SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor + krav til ammoniakreduktion gennem nitrifikation

SO:  Skærpet krav til reduktion af organisk stof + krav til ammoniakreduktion gennem nitrifikation

OP:   Reduktion af organisk stof og fosfor

O:    Reduktion af organisk stof

Tømningsordning

Alle ejendomme, som har en bundfældningstank (septiktank), er omfattet af Herning Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke. Mere information om ordningen kan hentes Herning Vand A/S's hjemmeside.

Tømningsordningen skal medvirke til at anlæggene virker korrekt. Hvis en bundfældningstank tømmes for sjældent, kan der ledes slam videre. Det kan betyde at vandløb og søer forurenes eller at nedsivningsanlæg stopper til. Ordningen administreres af Herning Vand A/S for Herning Kommune.

Håndtering af regnvand på landet

Alle ejendomme uden for kloakerede områder skal som udgangspunkt håndtere tag- og overfladevand på egen grund. Eksisterende udledninger af regnvand til recipient kan dog fortsætte, hvis de ikke medfører forurening eller hydraulisk belastning.

Nedsivning af regnvand kan f.eks. ske i faskine eller via bassin. Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Herning Kommune.

Hvis nedsivning ikke er mulig, kan der søges om tilladelse til udledning eller udsprinkling af tag- eller overfladevand ved Herning Kommune.

Spildevandsafgift

Ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak eller er medlem af kloakforsyningen, skal betale en spildevandsafgift til staten. Der er fastlagt standardtakster, som afhænger af rensemetoden.

Den årlige afgift beregnes enten efter et fast årligt vandforbrug på ejendomme med egen vandforsyning (170 m³ for en bolig, 70 m3 for et sommerhus) eller efter målt vandforbrug. Herning Vand A/S skal godkende opsætning af en vandmåler på den pågældende ejendom.