Vandmiljø

Her kan du læse om påvirkning af vandløb og vandmiljø, regnbetingede udledninger, udledning fra kommunens renseanlæg m.v.

Vandløb og vandmiljø

Herning Kommune afvander via tre store vandløbssystemer. Skjern Å, Storå og Karup Å og har omkring 750 km offentlige vandløb

Vandløbene fungerer som recipienter* for afløbssystemet og spildevandsudledningerne har derfor betydning for vandmiljøet. Recipienterne modtager følgende udledninger fra afløbssystemet:

  • Renset spildevand fra renseanlæggene
  • Direkte udledninger
  • Forsinket regnvand - udledt via bassiner
  • Uforsinket regnvand - udledt direkte fra regnvandssystemerne
  • Opspædet spildevand fra overløbsbygværkerne i fællessystemet under regn
  • Renset spildevand fra ejendomme i det åbne land (minirenseanlæg mv.)
  • Urenset spildevand fra ejendomme i det åbne land

Der udledes vand, som kan forårsage hydrauliske belastninger, og tilføre forurenende stoffer som f.eks. organisk stof, næringsstoffer, suspenderet stof og en lang række miljøfremmede stoffer til vandmiljøet.

Udledninger fra afløbssystemerne karakteriseres som punktudledninger fordi udledningerne sker fra lokaliserbare rørsystemer, i modsætning til diffuse udledninger der sker via jordoverfladen eller via udsivende grundvand. Diffuse udledninger er ikke omfattet af spildevandsplanen.

En del af kommunens vandløb opfylder ikke vandplanernes målsætninger om enten God økologisk tilstand eller Høj økologisk tilstand.

I vandplanerne og i udkastet til vandområdeplanerne der udpeget en række indsatser som skal gennemføres for at sikre, at recipienterne kan opnå målopfyldelse.

Forhold som lokalisering af udløb, tidsmæssig prioritering af planindsatser vedrørende separering, opgradering af renseanlæg og vilkår i tilladelser kan have indflydelse på tilstandene i de enkelte recipienter.

Recipienternes nuværende tilstand, sårbarhed og målsætning har derfor haft betydning for prioriteringen af denne spildevandsplans indsatser. Vandområdernes tilstand er med andre ord ét af de tværgående hensyn der har haft betydning for planlægningen.

 

*Ved en recipient forstås i denne sammenhæng et vandløb, der modtager spildevand eller regnvand fra kloaksystemet.

Vandmiljø - vandløb