Afløbskoefficient

Afløbskoefficienten er et udtryk for hvor meget regnvand, der bliver ført til regnvandssystemet. En afløbskoefficient på for eksempel 0,30 svarer til, at makimalt 30% af regnvandet fra et område ledes til regnvandskloak.

Afløbssystem

Kloakledninger med tilhørende pumpestationer og anlæg til transport af spildevand/regnvand til renseanlæg, regnvandsbassin osv.

A-ledninger

Ledninger placeret ved eller i forbindelse med vigtig infrastruktur.

BBR

Bygnings- og BoligRegisteret - et landsdækkende register med ejendomsdata.

Befæstede arealer 

Arealer med belægning, hvor regnen ikke kan trænge igennem (f.eks. asfalteret vejbelægning, tage osv.).

Befæstelsesgrad

Andel af det samlede kloakopland, som består af befæstede arealer.

Fælleskloak 

Kloaksystem, hvor både regnvand og spildevand løber i samme ledning.

Fællesopland

Kloakopland, hvor der er fælleskloak, dvs. spildevand og regnvand løber i den samme ledning.

Gentagelsesperiode 

Angiver hvor ofte en given hændelse foregår.

Hot spots

Ledninger der, pga. ringe tilstand, har stor risiko for nedbrud.

Hovedledning

Kloakledning, der modtager spildevand/regnvand fra mindre ledninger og transporterer vandet til renseanlæg/regnvandsbassin.

Indvindingsområde

Et område hvorfra f.eks. grundvand pumpes op til drikkevand.

IVO 

Indvindingsoplande til almene vandværker.

Kloakopland

Et afgrænset område, som har fælles regler for kloaksystem og afløbskoefficient.

Kloaksystem

Kloakledninger med tilhørende pumpestationer og anlæg til transport af spildevand/regnvand til renseanlæg, regnvandsbassin osv.

Koblet regn

Regnhændelser, der kommer tæt på hinanden, og som betyder, at regnvandsbassinner typisk ikke kan nå at blive tømt for vand inden den næste regnhændelse kommer.

LAR 

En forkortelse for Lokal Afledning/anvendelse af Regnvand. Betyder at regnvand håndteres lokalt i et opland, f.eks. ved nedsivning i faskiner, regnbede eller andet.

MIKE URBAN

Et GIS-baseret softwaresystem til databehandling og modellering af afløbssystemer, overfladeafstrømning, strømninger osv.

NFI

Nitratfølsomme indvindingsområder

OD 

Områder Områder med drikkevandsinteresse

Olieudskiller

Anlæg til fjernelse af olie fra spildevand/regnvand.

OSD områder 

Områder med særlige drikkevandsinteresse

Overløbsbygværk

Et bygværk hvor igennem en blanding af spildevand og regnvand ledes direkte til recipient uden at have passeret renseanlægget. Anvendes hvis det regner så meget, at rørledningerne ikke har kapacitet til at lede alt vandet til renseanlægget.

PE 

personækvivalent personækvivalent PE - 1 personækvivalent er udtryk for hvor meget en person i gennemsnit belaster afløbssystemet med. 1 PE svarer til 21,9 kg organisk stof/år (målt som det biokemiske iltforbrug -BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år.

Pumpestation 

Et pumpeanlæg, der kan være placeret på spildevandsledninger, så det er muligt at pumpe vandet videre, hvis det ikke kan løbe selv (f.eks. op ad bakke).

Recipient

En fælles betegnelse for modtageren af vandet. Det kan være en bæk, å, sø, fjord eller hav.

Regnvandsbassin

Et bassin, hvor regnvand ledes til inden det udledes til recipient (vandløb/sø osv). Her neddroslet og renses vandet så det ikke ødelægger og forurener recipienten.

SAMBA

Et program brugt til beregninger på overløbsbygværkerne før Mike Urban.

Samletank 

Tæt beholder, der enten er typegodkendt eller kan godkendes til opbevaring af spildevand m.v. Samletanke anvendes hvor der ikke er kloakeret eller spildevand ikke kan nedsives.

Sandfang 

En del af et spildevandsanlæg, der er beregnet til at frasortere sand og lign. partikler inden spildevandet ledes videre.

Semiseparering

Et kloaksystem, hvor kun en del af ledningerne er opdelt i særskilte ledninger for spildevand og regnvand.

Separatkloak 

Kloaksystem, hvor regnvand og spildevand løber i hver sin ledning.

Separatopland

Kloakopland, hvor der er separatkloak, dvs. spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Regnvandet afledes på én af disse 3 måder:

  • alt regnvand udledes til vandløb
  • alt regnvand nedsives lokalt
  • regnvand fra hustage nedsives og regnvand fra veje udledes til vandløb

Serviceniveau

En beskrivelse af hvor ofte der skal accepteres overløb af spildevand/regnvand fra kloaksystemet.

Skelbrønd

En skelbrønd er en mindre brønd, med rense - og inspektionsmulighed, som ligger tæt på skel til den enkelte ejendom.

Sparebassin 

Et lukket bassin til forsinkelse af spildevand/regnvand. Fra sparebassinet ledes vandet til renseanlægget.

Spildevandslaug

Hvis en gruppe borgere (bolig - og grundejere) i fællesskab skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af et spildevandsanlæg, skal der oprettes et spildevandslaug med tinglyste vedtægter.

Stikledning

En stikledning fører afløbsvand fra afløbsinstallationen (f.eks. en ejendom) til hovedafløbs - systemet. Kan være offentlig eller privat.

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til at tilslutte spildevand til forsyningsselskabets spildevandsledning eller regnvandsledning.

Transportanlæg

Ledningsstrækninger mellem renseanlæg/ pumpestationer

Trykledning

En kloakledning, hvor spildevand ledes ved hjælp af tryk.

Udledningstilladelse

Tilladelse til udledning af spildevand til recipient (vandløb, sø osv.)