Kloakering i byområder - status og plan

Her kan du læse om status og planer for kloakering i kommunens forskellige byområder.

I det følgende gennemgås status og planer for kloakeringen i byerne i kommunen. For hver by beskrives følgende kort:

  • De eksisterende afløbsforhold
  • De planlagte afløbsforhold
  • Recipientbelastningen, udløbsantal og type

For hver by ses et skema med en samlet oversigt over status og planer for kloakeringen samt et skema med en bygværksoversigt.   

De detaljerede oplysninger om oplande og udløb i status og plan er vist i skemaer for hver by, ligesom der er udarbejdet tilhørende detailkort for hver by.

De detaljerede oplysninger om oplandstyper- og navne, udløbstyper og -navne, udledte vand- og stofmængder, eksisterende og planlagte bassiner m.v. kan ses i disse skemaer og kort, hvor du også kan se hvad der skal ske med det enkelte opland og udløbene i planperioden.

Spildevandsbelastningen fra erhverv opgøres kun særskilt når der er tale om særligt vandforbrugende erhverv, da belastningen ellers er sammenlignelig med almindelige husstandes belastning. Der vil derfor være en del byer, hvor erhvervsbelastningen er sat til 0.

Oplands og udløbsskemaer med tilhørende skemaforklaring kan ses under mere info.

Kortene viser de eksisterende og planlagte oplande og udløb samt eksisterende og planlagte bassiner. Kortene for hvert byområde kan hentes under "Kloakering i byområder - find din by på kort".

I få tilfælde i enkelte byer er der ikke fysisk plads til placering af bassin på separatudløbene. I disse tilfælde forsynes separatudløbene med oliudskiller og sandfang.

Al ny kloak etableres som separatkloak, hvor regnvand, i overensstemmelse med strategien, nedsives hvis det er muligt. Alternativt etableres separat regnvandssystem med forsinkelse i form af bassin.