Hvad er en spildevandsplan?

Her kan du læse om, hvad en spildevandsplan er samt finde forklaringer til skemaer i planen samt de mest benyttede tekniske ord.

Herning kommunes spildevandsplan 2016-2025 er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i kommunen i de næste 10 år. Spildevandsplaner er medvirkende til at sikre, at spildevand i kommunen nu og fremover håndteres sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

Spildevandsplan 2016-2025 er udarbejdet i samarbejde med Herning Vand A/S, som ejer og driver de offentlige spildevandsanlæg.

Spildevandplanen er bindende for Herning kommune, som derfor skal virke for at gennemføre de planlagte anlæg og aktiviteter eller ændre i planen, hvis der er behov for det.

Den overordnede strategi for spildevandsplanen er, at spildevandsrensningen over tid samles på få, større renseanlæg; mens regnvandshåndteringen decentraliseres og regnvandet afledes lokalt til vandløb eller nedsives i jorden.

Spildevandsplanen er ikke umiddelbart bindende for kommunens borgere. Først når de enkelte dele af planerne skal realiseres, vil der bliver stillet krav til de berørte grundejere. Dette kan eksempelvis være påbud om at separere kloakken på egen grund.

Spildevandsplan 2016-2025 består af en kortdel og en tekstdel.

I kortdelen ses status og planer for spildevandsanlæg og kloakering mv. i alle byområder og i det åbne land. I tekstdelen beskrives kommunens strategi og den administration der er knyttet til planens realisering, ligesom der er redegjort for de hensyn der ligger til grund for planens tilblivelse og udformning. 


Til spildevandsplanen er der udarbejdet en ordliste med forklaring af de mest benyttede tekniske ord.


Til spildevandsplanens skemaer for oplande, udløb og renseanlæg er der udarbejdet en skemaforklaring.  

Dekorativt foto