Uvedkommende vand

Her kan du læse om, hvad uvedkommende vand er og hvad Herning Vand A/S er/ikke er forpligtiget til at modtage.

Vand der er uvedkommende for Herning Vand A/S, er vand der ledes til afløbssystemet uden, at det opfylder kriterierne for at være spildevand. Spildevand er defineret i Spildevandsbekendtgørelsen

Herning Vand A/S er forpligtet til at modtage spildevand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan, når Herning Kommune har meddelt de lovpligtige tilladelser.

Herning Vand A/ er forpligtet til at modtage følgende: 

  • Spildevand fra ejendomme osv. som det fremgår af spildevandsplanen (husspildevand, spildvand fra virksomhedsprocesser osv.).
  • Regnvand fra oplande, når det fremgår af spildevandsplanen.
  • Fællesvand fra oplande (opblandet regnvand og spildevand), når det fremgår af spildevandsplanen (tilfælde, hvor oplande, i henhold til spildevandsplanen, ikke er separeret i regnvand og spildevand).
  • Vand fra omfangsdræn, indskudsdræn osv. omkring bygninger i kloakoplande, hvis dette vand ikke, i henhold til spildevandsplanen, skal nedsives på ejendommene. Omfangsdræn, indskudsdræn osv. omkring bygninger, hvor drænvand pumpes fra, dog kun hvis Herning Kommune har givet tilladelse hertil i byggetilladelsen eller en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, og pumpningen ikke vurderes at kunne skade andre bygninger i området. Se § 12A i Byggeloven, LBK nr. 1185 fra 2010.
  • I særlige tilfælde vand fra andre dræn end omfangsdræn, hvis vandet kan sidestilles med spildevand, og Herning Kommune har givet tilladelse hertil (tilslutningsbidrag kan forventes opkrævet af Herning Vand A/S i den forbindelse).

Drænvand fra haver eller lavtliggende arealer betragtes ikke som spildevand og må ikke ledes til kloakken. Dette vand kan evt. afledes til søer, grøfter og vandløb efter, at kommunen har givet tilladelse hertil i henhold til vandløbsloven.

Regnvandsrist