Tilslutning til offentlige kloakanlæg

Her kan du læse om tilslutning til offentlig kloakanlæg, herunder spildevand fra virksomheder, tilslutningsret og -pligt, betalingsregler mv.

Betalingsregler for spildevand

Betalingsvedtægten for spildevandsforsyningen beskriver reglerne for påligning af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i Herning Kommune. 

Herning Vand A/S udformer betalingsvedtægten og fastsætter takster og bidrag i overensstemmelse med gældende lov. Vedtægter og takster godkendes af Herning byråd. 

Den til enhver tid gældende betalingsvedtægt kan ses på Herning Vand A/S hjemmeside.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning, når Herning Vand A/S har ført stik frem til grundgrænsen. Beløbet betales også for ejendomme i det åbne land, hvor spildevandsrensningen skal forbedres, og hvor ejeren indgår et kontraktligt medlemskab af Herning Vand A/S.

Tilslutningsbidragenes størrelser fremgår af det til enhver tid gældende takstblad


Vandafledningsbidrag

Vandafledningsbidraget opkræves løbende og dækker både anlægs- og driftsudgifter. For nærmere information om vandafledningsbidraget inkl. trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget på virksomheder, henvises til betalingsvedtægten.

Direkte tilslutning til forsyningsselskabet - Det justerede betalingsprincip

Ejendomme, f.eks. virksomheder, der er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabet direkte med egen transportledning til spildevand, betaler kun for brug af renseanlægget.  De anlægger selv ledningen og betaler denne. Kubikmetertakst for spildevandsrensning fremgår af takstblad for spildevand på Herning Vands hjemmeside.

Særbidrag

Særbidrag er betaling for afledning af særligt forurenede spildevand, som betales for at dække Herning Vand A/S ekstra omkostninger til at rense vandet. For særbidrag fra virksomheder, henvises til betalingsvedtægten.

Udtræden af kloakforsyningen

Frivillig udtræden for regnvand kan på visse betingelser være en mulighed. For nærmere information henvises til Herning Vands hjemmeside/betalingsvedtægt