Tilslutning til offentlige kloakanlæg

Her kan du læse om tilslutning til offentlig kloakanlæg, herunder spildevand fra virksomheder, tilslutningsret og -pligt, betalingsregler mv.

Tilslutningsret- og pligt

Inden for et kloakopland, der er godkendt i spildevandsplanen, er grundejeren forpligtet til, for egen regning at tilslutte ejendommens spildevand samt tag- og overfladevand til et spildevandsanlæg, når der er ført kloakstik frem til skel eller skelbrønde.

Det er Herning Vand A/S's ansvar at sørge for, at den enkelte grundejer kan aflede vand fra stueplan. Ønskes der afledning af vand fra kælderplan, påhviler det grundejer at søge Herning Kommune om tilladelse hertil og sørge for de nødvendige foranstaltninger.

Det er muligt at udtræde af Herning Vand A/S's kloakforsyning for regnvand. Læs mere i betalingsvedtægten.