Definitioner: spildevand og spildevandsanlæg

I lovgivningen defineres begreberne spildevand og spildevandsanlæg. Definitionerne ses herunder:

Spildevand er defineret som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer (tagflader, veje, parkeringspladser, terrasser mv.).

Spildevand kategoriseres overordnet set som følger:

 • Husspildevand
 • Industrispildevand
 • Regnvand, der strømmer af fra befæstede arealer (dvs. vejvand, tagvand, vand fra omfangsdræn og fra kirkegårde mv.).

I denne spildevandsplan bruges betegnelserne spildevand hhv. regnvand om de ovennævnte typer af spildevand.

Regnvand, der ikke kommer i berøring med og afstrømmer fra befæstede arealer betegnes "rent regnvand", og er ikke defineret som spildevand.

Grundvand/vand fra andre dræn (markdræn, havedræn mv.) end omfangsdræn er ikke spildevand. 

Regnvand der stammer fra ekstremregn, som overskrider kommunens serviceniveau, er ikke defineret som spildevand og er derfor ikke omfattet af spildevandsplanen. 


Ved spildevandsanlæg forstås alle former for anlæg tilhørende Herning Vand A/S henholdsvis private anlæg, som anvendes til afledning og/eller rensning af spildevand i Herning Kommune. Dette omfatter også anlæg til afledning af vejvand og i et vist omfang også anlæg til tag- og overfladevand.

Spildevandsanlæg omfatter følgende: Renseanlæg, minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, afløbssystem/kloaksystem, spildevandsledninger, regnvandsledninger, fællesledninger, pumpestationer, overløbsbygværker, udløbsbygværker, regnvands bassiner, sparebassiner m.fl.

Begreberne afløbssystem og kloaksystem benyttes i flæng.

Kloakeringstyper omfatter:

Fælleskloakering: Spildevand og regnvand afledes i én fælles ledning.

Separatkloakering: Spildevand og regnvand afledes hver for sig, idet 

 • Spildevand og regnvand afledes i separate ledninger 

eller

 • Spildevand afledes i ledning og regnvand håndteres lokalt

Herunder ses separatkloakering, hvor et fællessystem erstattes af separate spildevands- og regnvandsledninger. 

 

Skitse - før separering

Skitse - før separering

Skitse - efterseparering

Skitse - efter separering

Se de uddybende definitioner af spildevand og spildevandsanlæg i Spildevandsbekendtgørelsen.

 


I Herning Kommune ejes og drives hovedparten af spildevandsanlæggene udenfor private arealer af Herning Vand A/S. Byrådet har haft ansvaret for spildevandsanlæggenes drift og vedligehold indtil selskabsgørelsen af Herning Vand A/S pr. 01.01.2010.  Herning Kommune ejer Herning Vand 100 %.

Med mindre andet er nævnt i planens tekst eller fremgår af kortbilagene, etablerer og driver Herning Vand A/S alle nye spildevandsanlæg, der er planlagt og anlægges i medfør af denne spildevandsplan.

Herning Vand A/S har udarbejdet en betalingsvedtægt som fastlægger de nærmere regler for tilslutning til kloaksystemet og betaling for spildevandshåndteringen i Herning kommune. Betalingsvedtægten er godkendt af byrådet. Se den til enhver tid gældende betalingsvedtægt.

Herning Vand A/S forestår, jf. bestemmelserne i betalingsvedtægten, projektering og udførelse af spildevandsanlæg frem til matrikelskel. Dette gælder både for kommunale og private udstykninger. 


Private spildevandsanlæg er de anlæg, som ikke er ejet af Herning Vand A/S som dermed heller ikke har ansvaret for anlæg, drift og vedligehold.

Private anlæg kan omfatte anlæg, der ejes og drives af privatpersoner, virksomheder, vejmyndighederne, andre myndigheder, foreninger eller private spildevandslaug.

Planlægges et spildevandsanlæg udført af en privat bygherre, skal projektet godkendes af Herning Kommune og Herning Vand A/S inden anlægsarbejdet må påbegyndes (gælder dog ikke for spildevandsanlæg på privat grund), og Herning Vand A/S kan stille vilkår for eventuel efterfølgende overtagelse af spildevandsanlægget.

Grundejere har ansvar for at etablere, tilslutte og drive ejendommenes spildevandsanlæg i kloakoplande, der er forsynet af Herning Vand A/S´. Betaling for anlæg og drift påhviler ligeledes grundejerne. Se de forsynede kloakoplande på kort.

Grænsen mellem spildevandsanlæg tilhørende Herning Vand A/S og private spildevandsanlæg udgøres normalt som den enkelte ejendoms grundgrænse. Grænser mellem Herning Vand A/S's afløbssystem og private stikledninger og -anlæg er defineret i Herning Vand A/S's Betalingsvedtægt.

I nye områder, hvor al regnvand skal nedsives eller på anden måde håndteres lokalt, anlægger Herning Vand A/S som udgangspunkt kun ledninger til afledning af spildevand.

Vejafvandingsanlæg, der kun har til formål at afvande veje, etableres og vedligeholdes af vejens ejer, som kan være et Herning Kommune, Vejdirektoratet eller et spildevandslaug, hvis vejen er en privat fællesvej i et nedsivningsområde. Læs mere om vejvand nedenfor under "Vejafvandingsanlæg".

Herning Kommune fører tilsyn med private spildevandsanlæg. Kommunen giver tilladelse til ejendommes tilslutning til spildevandsanlæg og kan stille vilkår i de konkrete tilladelser.

Husspildevand og industrispildevand skal altid ledes til kloakken eller et andet godkendt spildevandsanlæg. Afledning må først ske, når der foreligger en tilladelse.

Herning Kommune kan, efter en konkret vurdering, vælge at tilbyde tilslutning af et eksisterende privat fælles spildevandsanlæg til et spildevandsanlæg ejet af Herning Vand A/S, idet spildevandsanlægget forbliver privat. Der skal betales tilslutningsbidrag. 


Vejene i Herning Kommune er enten statsveje, kommuneveje, private fællesveje eller private veje med én ejer.

Udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse af vejafvandingsanlæg i Herning Kommune afholdes af vejens ejer/vejbestyrelsen (Vejdirektoratet, Herning Kommune eller private ejere). I veje med kloakker ejet af Herning Vand A/S, udgør vejbrønde (rendestensbrønde og trugbrønde) med tilhørende stikledninger til hovedledningen altid en del af vejanlægget og skal vedligeholdes af vejbestyrelsen sammen med vejen.

Før vejafvandingsanlægget tilsluttes Herning Vand A/S's ledninger, skal tilslutningen godkendes af Herning Kommune. Herning Vand A/S vurderer om der er behov for forsinkelse af vandet før tilslutningen.

Afledning af vand fra vejene administreres i kommunen på følgende vis (kortlægning af vejafvandingen for de eksisterende veje er en del af planens aktiviteter, hvorfor nedenstående ikke kan siges at være fuldt ud dækkende for alle de eksisterende veje): 

Indenfor kloakoplande

Hvor der er separatkloakeret eller fælleskloakeret, kan regnvandet fra veje ledes til henholdsvis regnvandskloakken og fælleskloakken. Vejbrønde, vejdræn og stikledninger, der er ført frem til en hovedledning tilhørende Herning Vand A/S udgør en del af vejens udstyr og skal derfor kontrolleres og vedligeholdes af vejens ejer/vejbestyrelsen eller ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret/grundejerforeningen. Vedligehold sikrer, at vejens afledningsudstyr altid fungerer efter hensigten. Dette sker for at sikre Herning Vands afløbssystemer og regnvandsbassiner mod overbelastning.

Hvor nyanlagte ledninger kun afvander veje, er disse ledninger også en del af vejens udstyr og vedligeholdelse påhviler derfor alene vejens ejer/vejbestyrelsen eller ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vej-ret/grundejerforeningen. Dette gælder også bassiner, sandfang, olieudskillere og udløb fra ledninger, der kun betjener veje.

Ved afledning af regnvand fra veje i områder, hvor ejendommene ikke er kloakeret for regnvand, er det som udgangspunkt ejeren af vejen, der har ansvaret for at etablere et afvandingssystem til håndtering af vand der afledes fra vejen inkl. evt. olieudskiller og etablering af regnvandsbassin. Anlægget skal godkendes af Herning Kommune før det må anlægges og drives. Vejafvandingen tilsluttes enten til et offentligt afløbssystem (f.eks. i et andet opland) eller vandet afledes direkte til recipient via bassin.

Følgende tilladelser skal foreligge før der må afledes vand fra veje inden for kloakoplande. Tilladelserne søges ved Herning Kommune. Herning Kommune gennemfører høring v. Herning Vand A/S før der træffes afgørelser:

 • Tilslutningstilladelse søges hvis vejens ejer ønsker at tilslutte vejvandet til afløbssystemet.
 • Udledningstilladelse søges hvis vejens ejer ønsker at udlede vejvandet direkte til recipient. Ved direkte udledning til recipient vil der oftest være krav om etablering af regnvandsbassin.
 • Nedsivningstilladelse søges hvis vejens ejer ønsker at nedsive vejvandet i jorden. Om vejvandet kan- og må nedsives afhænger af trafikintensitet og beliggenhed. 
 • Før der sker nye tilkoblinger af vejdræn til afløbssystemet, skal vejens ejer søge om tilslutningstilladelse ved Herning Kommune.

Da den eksisterende afledning af vand fra veje indenfor kloakoplande i Herning kommune ikke er fuldstændigt kortlagt, er kortlægning en opgave som er indeholdt i denne plan.

Udenfor kloakoplande

I det åbne land sker vejafvanding fra mindre og/eller ældre veje ofte til grøfter hvorfra vandet nedsiver og i nogle tilfælde delvist afleder til recipient (afhængig af beliggenhed og topografi mv.). Nyere og større veje er dog anlagt med eget afvandingssystem og forsinkelse før der afledes til recipient.

Følgende tilladelser skal foreligge, før der må afledes vand fra veje uden for kloak-oplande. Tilladelserne søges ved Herning Kommune:

 • Udledningstilladelse søges hvis vejens ejer ønsker at udlede vejvandet direkte til recipient. Ved direkte udledning til recipient vil der oftest være krav om etablering af regnvandsbassin.
 • Nedsivningstilladelse søges hvis vejens ejer ønsker at nedsive vejvandet i jorden. Om vejvandet kan- og må nedsives afhænger af trafikintensitet og beliggenhed.  

Da den eksisterende afledning af vand fra veje udenfor kloakoplande i Herning kommune ikke er fuldstændigt kortlagt, er kortlægning en opgave som er indeholdt i denne plan. Dette vil medføre, at Herning Kommune i løbet af planperioden vil etablere et konkret grundlag for administrationen af vejvand. 

 

  


Når der er behov for at skabe plads til Herning Vand A/S`s spildevandsanlæg (nye ledningsanlæg, regnvandsbassiner, pumpestationer mv.), kan det være nødvendigt for Herning Vand A/S at:

 • erhverve privatejede arealer

eller

 • erhverve brugsrettigheder til privatejede arealer.

I de fleste tilfælde vil Herning Vand A/S søge at opnå en frivillig aftale med de berørte lodsejere. Frivillige aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

En aftale på ekspropriationslignende vilkår betyder, at parterne laver en frivillig aftale. Denne aftale er betinget af, at Byrådet i Herning kommune forinden har tilkendegivet villighed til at ekspropriere, såfremt den frivillige aftale ikke indgås.  

Byrådet kan iht. Miljøbeskyttelseslovens § 58, træffe beslutning om ekspropriation med henblik på anlæg og drift af nye spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen fastlægger primært de overordnede rammer for at etablere spildevandsanlæg. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af kommende, nye anlæg. Ejendomme, der ligger "matrikulært nær" ved viste placeringer af nye spildevandsanlæg på spildevandsplanens kort, kan forvente eventuelt at blive berørt af anlæggene og dermed af, at skulle afstå areal til spildevandsanlæg. Se ejendomme og anlæg på kortIllustration af begrebet "matrikulær nabo"

Illustration af begrebet "matrikulær nabo" 

Ledningsanlæg sikres ved tinglysning af en ledningsdeklaration på de enkelte matrikler der berøres, mens anlæg som bygværker og bassiner normalt etableres efter arealerhvervelse. Dog kan der også blive tale om tinglysning af placering af bassin på anden mands areal.

I forbindelse med nedlæggelse af de mindre renseanlæg og overpumpning af spildevandet til kommunens større renseanlæg, vil de offentlige transportledninger i et vist omfang skulle passere privatejede arealer. Typisk bliver ledningerne nedgravet således, at arealerne fortsat kan dyrkes. De kan dog ikke beplantes med træer med dybdegående rødder. Brugsbegrænsningerne præciseres i den tinglyste klausul.

I planperioden etableres overpumpningsledninger fra Sørvad, Haderup og Feldborg Renseanlæg til Aulum Renseanlæg. Ledningernes forløb er fastlagt men ikke detailplanlagt. Se den omtrentlige placering af overpumpningsledningerne på kort.


Spildevandsrensning - Renseanlæg